Wygenerowano:
24.12.2018
08:57:00

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Sztuka badań naukowych

( Beveridge, William Ian Beardmore )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
30 Teobald Smith, jeden z niewielu naprawdę wielkich bakteriologów, powiedział o badaniu:
Wynik jest uzależniony od troskliwości, z jaką traktujemy pozornie drobne rzeczy, aczkolwiek niepociągające i bardzo kłopotliwe.
SDR - sztuka dobrej roboty38 Darwin wyraził się kiedyś na pół serio: „Natura, jeśli potrafi, okłamie cię”. taktyka von Neumanna41 W wyniku tego doszło do odkrycia metody uodparniania za pomocą osłabionych zarazków. hiperkompensacja51 Niejedno z klasycznych odkryć zostało w ten sposób zapoczątkowane, lecz później nie zrealizowane, zanim zjawił się właściwy człowiek, który tego dokonał. Edward Jenner nie był pierwszym, który szczepił ludzi krowianką dla zabezpieczenia ich przed ospą, William Harvey nie pierwszy wysunął teorię krążenia krwi, a Darwin niewątpliwie nie pierwszy ideę ewolucji, Kolumb nie był pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Ameryki, Pasteur nie pierwszy głosił teorie roli zarazków w chorobach, Lister nie pierwszy użył kwasu karbolowego jako środka antyseptycznego w leczeniu ran – lecz ci ludzie właśnie w pełni rozwinęli te pomysły i narzucili je światu wbrew jego oporowi. Im przypisuje się słusznie cała zasługę, bo dopiero ich odkrycia wydały owoce. fizyka życia

hiperkompensacja

konfrontacja zastosowania62 Hipotezy powinny spełniać funkcję narzędzi do wykrywania nowych faktów, a nie stanowić cel sam w sobie. Odkrycie naukowe63 Jest ciekawe powiedzenie: w hipotezę nie wierzy nikt poza jej twórcą, lecz doświadczeniu wierzą wszyscy z wyjątkiem wykonawcy. Przeważnie wierzy się wynikom osiągniętym drogą doświadczenia, a jedynie sam eksperymentujący wie o możliwości różnych drobnych błędów w toku pracy. Z tego powodu odkrywca nowego zjawiska rzadko kiedy odnosi się do niego z taką pewnością jak inni. Z drugiej strony ludzie zwykle krytycznie odnoszą się do hipotezy, podczas gdy jej twórca utożsamia się z nią i przywiązuje się do niej. Dobrze jest pamiętać o tym krytykując czyjeś sugestie, gdyż wyrażając się lekceważąco o czyimś pomyśle możemy spowodować obrazę i zniechęcenie. Fakt, że hipoteza jest rzeczą tak bardzo osobistą , prowadzi do wniosku, iż uczony zwykle pracuje o wiele lepiej, gdy realizuje swe własne pomysły. Twórca hipotezy zyskuje osobiste zadowolenie i zaufanie, jeśli jego pomysł okaże się słuszny, nawet jeśli sam nad nim nie pracował. Człowiek pracujący nad cudza hipotezą porzuca ja po jednej lub dwu bezowocnych próbach, gdyż brak mu usilnego pragnienia potwierdzenia jej. Jest ono niezbędną silą popychającą do prób i do obmyśleń wszelkich możliwych sposobów zmieniania warunków eksperymentowania. Wiedząc o tym, taktowny kierownik naukowy stara się naprowadzić pracownika na jakiś kierunek pracy w ten sposób, by ten miał przeświadczenie, iż to była jego własna idea. Odkrycie naukowe

team building63 Jest dziwny i intersujący fakt, że niektóre błędne hipotezy bywają bardzo produktywne. Odkrycie naukowe67 Fałszywe hipotezy utrzymują się nieraz przez długie lata i hamują postęp wiedzy. A oto przykłady: mniemanie, że każdy metal zawiera rtęć oraz teoria flogistonu. Według niej każda palna substancja zawiera składnik zwany flogistonem, który warunkuje spalanie. Mniemanie to przez długi czas hamowało postęp chemii i udaremniało zrozumienie takich zjawisk, jak spalanie, utlenianie, redukcja i tym podobne procesy. Dopiero Lavoisier w r. 1778 ostatecznie wykazał mylność tego mniemania, lecz wielcy angielscy uczeni Priestley, Watt i Cavendish trwali przy nim jeszcze przez pewien czas, a Priestley nie potwierdził nowego poglądu aż do swej śmierci w 1804 roku. Odkrycie naukowe

naukowcy70 Zasadniczą chyba cechą wytrawnego myślenia jest niewyciąganie pochopnych wniosków bez dostatecznych danych, do czego skłonny jest nowicjusz. Odkrycie naukowe

CŻC - cykl życiowy człowieka

Stopnie kompetencji71 Dr E. L. Taylor powiedział że: Nowe i świeże skojarzenia łatwiej powstają z różnorodnych zasobów pamięci i doświadczenia niż ze zbioru wiadomości jednorodnych. Ci uczeni, którzy dokonali ważnych i oryginalnych osiągnieć, często wykazywali szerokie zainteresowania lub studiowali zagadnienia nie związane z ich specjalnością. Oryginalność często polega na wynajdywaniu poprzednio nie dostrzeżonych związków lub analogii pomiędzy dwoma, lub więcej zjawiskami czy poglądami. Odkrycie naukowe78 Pytanie “dlaczego?” jest pożyteczną podnietą dla wyobraźni w poszukiwaniu przyczyny lub celu. Pytanie „jak?” jest także pożyteczne, gdyż pobudza do rozważania mechanizmu procesów. Odkrycie naukowe86 To podsunęło Wallace’owi myśl, ze to samo obowiązuje w świecie zwierzęcym.

Zastanawiając się nad celowością ogromnego i ciągłego niszczenia, stanąłem wobec pytania: Dlaczego jedne osobniki umierają a inne przeżywają? Jasne, że spośród wszystkich przeżywają te, które są najlepiej przystosowane do życia… Wtedy olśniło mnie, że ten automatyczny proces mógłby udoskonalić rasę…przeżywałyby osobniki najlepiej przystosowane. Wydało mi się wówczas, że widzę całą doniosłość i skutki tego.

logika

ewolucja biologiczna92 Nicolle komentuje dziwny I interesujący fakt, że w języku starożytnych mieszkańców Peru jednym wyrazem (hamavec) określano poetów i wynalazców. definiowanie96 Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak często teorie uważane za wynik rozumowania, w rzeczywistości opierają się na motywach subiektywnych lub zgoła na uprzedzeniach. Matrix99 Nie przyjmować żadnych sądów prócz tych, których prawdziwość jest oczywista i wyraźna, że nie można w nie wątpić. – Descartes. definiowanie100 Powolność i trudność, z jakimi ludzkość dokonuje odkryć wynika ze ślepoty w stosunku do najbardziej oczywistych faktów, jeśli trafiają one na ludzi nie przygotowanych na nie lub niechętnie do nich usposobionych… - Schiller Odkrycie naukoweNie jest to dokładny cytat
100 Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że im więcej wagi przykładał człowiek nauki do logiki, tym mniejsza była wartość jego rozumowania naukowego… Jednakże, szczęściem dla świata, wielcy ludzie nauki ignorowali tradycje logiki – F.C.S. Schiller Odkrycie naukoweWedług mnie nie chodzi o logikę, lecz o wyuczone schematy.
108 Nauka polega na takim grupowaniu faktów, aby można było wyciągnąć z nich ogólne prawa lub wnioski – Charles Darwin. nauka112 Większość biologicznych "faktów" i teorii jest prawdziwa tylko w pewnych ściśle określonych warunkach, a wiedza nasza jest tak bardzo niepełna, że możemy rozumować w najlepszym przypadku jedynie w zakresie prawdopodobieństw i możliwości. nauka

teoria gier

fizyka życiaŚwietnie odnosi się to do podejmowania tak zwanych "decyzji życiowych"
115 Na kongresie psychologów w Goettingen w czasie jednego z zebrań na salę wbiegł nagle jakiś człowiek, goniony przez drugiego, uzbrojonego w pistolet. W ciągu 20 sekund na Sali rozegrała się krótka walka, padł strzał i obaj ludzie wybiegli z sali. Natychmiast potem przewodniczący poprosił obecnych o opisanie tego, co widzieli. Obserwatorzy nie wiedzieli, że całe zajście zostało uprzednio przygotowane, wystudiowane i sfotografowane. Na 40 przedstawionych sprawozdań tylko jedno zawierało mniej niż 20% błędów dotyczących faktów zasadniczych, w 14 sprawozdaniach ilość błędów wahała się od 20 do 40%, a 25 sprawozdań zawierało ponad 40% błędów. Zjawiskiem specjalnie godnym uwagi było to, że w przeszło połowie sprawozdań 10% szczegółów albo i więcej było oczywistym wymysłem. Tak zły wynik otrzymano pomimo korzystnych warunków, gdyż cały incydent był krótkotrwały i mocno zwracający na siebie uwagę, a szczegóły zostały natychmiast zapisane przez ludzi nawykłych do obserwacji naukowych i nie zainteresowanych osobiście zdarzeniem. Doświadczenia tego typu często są przeprowadzane przez psychologów i niemal zawsze dają podobny wynik. obserwacja

Matrix

bariera obiektywnej obserwacji115 Zastanawiając się nad całkowitą niedokładnością obserwacji codziennych zdarzeń W. H. George mówi:

Jakość obserwacji zależy do tego, kto jej dokonuje. Aby obserwacje dokonane przez dwu ludzi były zgodne, muszą oni skupić się, życie ich nie może być zagrożone żadnym niebezpieczeństwem, ich zasadnicze potrzeby życiowe muszą być zaspokojone, a oglądane zjawisko nie ma ich zaskoczyć. Jeśli mają obserwować zjawisko przemijające, muszą obserwacje wielokrotnie powtórzyć, tym bardziej gdy mają dostrzec nie tylko całość, ale i każdy szczegół.

obserwacja116 Innym przykładem wskazującym, że narządy zmysłów mogą fałszywie informować, jest następujące doświadczenie: najpierw jedna rękę wkładamy do wody gorącej, a drugą do zimnej, apotem obie jednocześnie zanurzamy w wodzie letniej. Matrix

Syndrom kontekstu

bariera obiektywnej obserwacji116 Znamiennymi przykładami nieścisłości obserwacji wzrokowej są różne sztuczki “magików” I kuglarzy. Matrix117 Przeważnie mężczyzna, który spędził cały dzień z kobietą, ma później jedynie niejasne wyobrażenie, jak ona była ubrana, lecz większość kobiet, obejrzawszy tylko przez chwilę inna kobietę, potrafi opisać wszystkie szczegóły jej stroju. obserwacja

mężczyzna / kobieta120 Claude Bernard uważał, że należy obserwować umysłem wolnym od wszelkich uprzedzeń, ponieważ jeśli będziemy patrzyć tylko na jeden spodziewany szczegół, to z góry przyjęta koncepcja spowoduje, że dostrzeżemy tylko pewne rzeczy, innych zaś nie. obserwacja

Syndrom kontekstu121 W warunkach nowoczesnej cywilizacji zdolności obserwacyjne szybko zanikają, natomiast u dzikiego łowcy są one silnie rozwinięte. [i u przedsiębiorcy wolnorynkowego, chciałoby się dodać – przyp. JF] obserwacja

pionier122 Wyrabianie u siebie zdolności obserwacyjnych odbywa się według tych samych zasad co ćwiczenie każdej innej czynności. Z początku trzeba zaprawiać się do tego świadomie i żmudnie, lecz z biegiem czasu następuje wprawa, tak że obserwujemy automatycznie i podświadomie, a nawyk ten utrwala się. obserwacja

trening122 Wyrabianie u siebie zdolności obserwacyjnych odbywa się według tych samych zasad co ćwiczenie każdej innej czynności. Z początku trzeba zaprawiać się do tego świadomie i żmudnie, lecz z biegiem czasu następuje wprawa, tak że obserwujemy automatycznie, podświadomie, i nawyk ten ustala się. trening126 Wilfred Trotter powiedział:
„umysł ludzki tak niechętnie znosi cudze koncepcje jak organizm obce białko, reaguje na nie równie energicznie. Nie będzie chyba przesadnym powiedzenie, że nowe koncepcje są najszybciej działającymi antygenami, jakie zna nauka. Gdy uczciwie przypatrzymy się sobie samym, to dostrzeżemy, że często oponujemy jakiejś koncepcji, zanim zostanie dokładnie sprecyzowana”.

Wilfred Trotter said:
"The mind likes a strange idea as little as the body likes a strange protein and resists it with similar energy. It would not perhaps be too fanciful to say that a new idea is the most quickly acting antigen known to science. If we watch ourselves honestly we shall often find that we have begun to argue against a new idea even before it has been completely stated. "
In The Collected Papers of Wilfred Trotter, FRS (1941), 186

fizyka życia

!! - super cytat128 Osobistości, które z racji dawnych swych osiągnięć piastują wysokie godności, zwykle niechętnie spoglądają na zbyt szybki postęp wiedzy, wybiegający poza ich własne osiągnięcia. natura człowieka uczciwego

ahamkara128 Osobistości, które z racji dawnych swoich osiągnięć piastują wysokie godności, zwykle niechętnie spoglądają na zbyt szybki postęp wiedzy, wybiegający poza ich własne osiągnięcia. naukowcy

fizyka życia

natura człowieka uczciwego130 … każdy oryginalny przyczynek do wiedzy musi pokonać trzy fazy oporu, zanim zostanie uznany: w fazie pierwszej jest on ośmieszany jako nieprawdziwy, niemożliwy lub nieużyteczny; w fazie drugiej przyznaje się odkryciu pewien sens, lecz odmawia mu się jakiegokolwiek znaczenia praktycznego; natomiast w fazie trzeciej, w której odkrycie zyskało powszechne uznanie, zjawiają się ludzie, którzy stwierdzają, że odkrycie nie jest oryginalne, gdyż zostało dokonane wcześniej przez innych. fizyka życia

!! - super cytat

naukowcy

natura człowieka uczciwego131 Wiadomo wszystkim, jak czesto w przeszłości jedyna nagrodą za dobrodziejstwa wyświadczone ludzkości przez uczonych było ich przesladowanie. syndrom prometeusza138 Przeciwnicy planowania (w Anglii istnieje Towarzystwo Wolności Nauki) uważają, że pracownik naukowy podporządkowany organizacji staje się tylko rutynowym badaczem, a oryginalność nie może zakwitnąć tam, gdzie nie ma intelektualnej wolności. naukowcy

wolność144 W niektórych środowiskach pokutuje pewien snobizm intelektualny I skłonność do pogardliwego traktowania badań stosowanych. Skłonność ta opiera się na dwu fałszywych mniemaniach, a mianowicie: że nową wiedzę odsłaniają tylko badania czyste, zaś badania stosowane usiłują wprowadzić w praktykę wiedzę już znaną, oraz że badania czyste są aktywnością intelektualną wyższego rzędu, gdyż wymagają większych zdolności i są trudniejsze. Oba mniemania są całkowicie błędne. naukowcy144 W badaniach stosowanych poparcie uzyskuje projekt, w badaniach teoretycznych - człowiek. dążność

naukowcy145 Naukowcy uprawiający badania stosowane nie poprzestają na oczekiwaniu odkryć dokonywanych przez naukowców teoretyków. Ci ostatni pozostawiają bowiem poważne luki w pewnych działach badań, które im odpowiadają. naukowcy146 Granicznym nazywamy badanie w dziedzinie, w której spotykają się dwie dyscypliny. Ten typ badania może dać piękne owoce, gdy pracownik jest wytrawnym uczonym, gdyż może on tu spożytkować i połączyć wiadomości z zakresu jednej i drugiej gałęzi wiedzy. Czasem jakieś spostrzeżenie, zasada czy technika przeniesione z jednej z nich do drugiej może dać w rezultacie cos nowego i owocnego. tworzenie157 Pracownik naukowy przypomina pod wieloma względami pioniera. Bada on tereny nieznane i musi posiadać wiele cech pioniera: przedsiębiorczość i inicjatywę, odwagę spojrzenia w twarz trudnościom i gotowość do pokonywania ich własna zaradnością i własną pomysłowością, wytrwałość, ducha przygody i pewną niechęć do znanych dziedzin i przyjętych, ustalonych poglądów, oraz chęć wypróbowania własnego osądu. Prawdopodobnie najważniejsze cechy pracownika na polu nauki, to miłość wiedzy i nienasycona ciekawość. pionier

tworzenie173 Pawłow tuż przed śmiercią napisał:

Czego chcę życzyć tej młodzieży mego kraju, która poświęciła się pracy naukowej?

Po pierwsze: pracy etapami. O tym tak ważnym warunku owocnej pracy naukowej nigdy nie mogę mówić bez wzruszenia. Stopniowo, stopniowo, stopniowo… nigdy nie rozpoczynajcie rzeczy następnej, zanim nie osiągniecie doskonałości w poprzedniej… Nie bądźcie tylko zbieraczami faktów. Usiłujcie przeniknąć tajemnicę mechanizmu zjawiska, wytrwale poszukując praw nim rządzących.

Po drugie: skromności… nigdy nie pozwalajcie unosić się pysze. Jeśli bowiem dojdzie do tego, że będziecie przeczyli tam, gdzie należy się zgodzić, będziecie odrzucać rzeczy pożyteczne i przyjacielską pomoc, utracicie obiektywizm.

Po trzecie: pasji. Pamiętajcie, że nauka wymaga od człowieka całego życia. Nie wystarczy nawet, gdybyście mieli dwa życia. Pracujcie i poszukujcie z pasją.

naukowcy

SDR - sztuka dobrej roboty175 Wielu wielkich pionierów opracowywało swe idee w samotności, a niektórzy pracowali w naukowej izolacji – Mendel w klasztorze, a Darwin w czasie podróży okrętem Beagle. pionier

naukowcy