Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:36

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Gra możliwości

( Jacob, Francois )

Spis cytatów dla wybranej książki

Książka składa się z trzech czesci część pierwsza poświecona zagadnieniu mitu i nauki jest genialna! [200906]
Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
Oko w trakcie ewolucji pojawiło się w rozmaitych formach opartych na co najmniej trzech różnych zasadach: na soczewce, na komórce wzrokowej zaopatrzonej w reagujące na światło pręciki i na stożkach krystalicznych. ewolucjaewolucja oka
Mit i teoria naukowa dążąc do spełnienia swych funkcji i do znajdywania ładu w chaosie świata działają według tej samej zasady. I w micie, i w nauce, zawsze chodzi o wytłumaczenie świata widzialnego przez siły niewidzialne, o wyjaśnienie tego co jest obserwowane, przez to co jest wyobrażane. Piorun można przecież równie dobrze uznawać za wyraz gniewu Zeusa, jak i zjawisko elektrostatyczne. W chorobie można widzieć albo skutek złego losu, albo konsekwencję infekcji bakteryjnej. Ale w jakikolwiek sposób będzie się wyjaśniać zjawisko, to zawsze uważa się je za widoczny skutek przyczyny ukrytej, związanej z ogółem sił niewidzialnych, które, jak się mniema, rządzą światem. mit / nauka5 Mit stawia pytania bardzo ogólne, podstawowe, i daje na nie odpowiedzi równie ogólne i z zasady niesprawdzalne. Nauka wydaje się mniej ambitna pod tym względem – zadaje jedynie pytania szczegółowe, dotyczące jednostkowych zdarzeń i zjawisk, ale za to dostarcza odpowiedzi konkretnych i poddających się weryfikacji. Co istotniejsze, takie szczegółowe takie szczegółowe pytania często prowadzą do uzyskania odpowiedzi ogólnych. naukowcy

mit / nauka6 Mit jednak osiąga to, co dla nauki jest nieosiągalne: pomaga człowiekowi w walce z lękiem, poczuciem bezsensu, pozwala mu też w znalezieniu swego miejsca w świecie. Tak zwany obiektywny świat nauki odseparowany jest od ludzkich uczuć, od bólu i radości, od smutku i nadziei. mit / nauka

naukowcy25 Bez żadnej jednak wątpliwości to właśnie struktura mitu judeochrześcijańskiego umożliwia powstanie nowożytnej nauki. Nauka zachodnia zbudowana jest bowiem na monastycznej doktrynie Wszechświata uporządkowanego, stworzonego przez Boga, pozostającego poza naturą i rządzącego światem poprzez prawa dostępne rozumowi ludzkiemu.

Prawdopodobnie wymogiem umysłu ludzkiego jest posiadanie jednolitej i spójnej wizji świata. Brak jej wywołuje lęk i schizofrenię. I trzeba przyznać, że w kwestii jedności i spójności objaśnienie mityczne znacznie przewyższa wyjaśnienie naukowe. Nauka nie dąży bowiem od razu do całkowitego i definitywnego wyjaśnienia Wszechświata; funkcjonuje tylko lokalnie. Przeprowadza na zjawiskach eksperyment szczegółowy i przez to dochodzi do opisywania i definiowania. Zadowala się odpowiedziami cząstkowymi i tymczasowymi. Wszelkie inne natomiast systemy wyjaśniania: magiczne, religijne czy mityczne, inaczej niż nauka, ogarniają wszystko. Dotyczą wszystkich dziedzin. Odpowiadają na wszystkie pytania. Tłumaczą pochodzenie, teraźniejszość, a nawet przyszłość Wszechświata. Można oczywiście odrzucać typ eksplikacji oferowany przez mit czy magię. Nie można jednak im odmówić jednolitości i spójności, albowiem odpowiadają one bez najmniejszego wahania na każde pytanie oraz rozwiązują wszystkie trudności przez prosty i jedyny argument a priori.

Nauka w pytaniach, jakie stawia, i w odpowiedziach, których poszukuje, na pierwszy rzut oka wydaje się mniej ambitna niż mit. Początek nowożytnej nauki zaczyna się w istocie od tej chwili, gdy pytania ogólne zostały zastąpione przez pytania ograniczone; do momentu, w którym w miejsce pytań: „Jak został stworzony Wszechświat?” „Z czego jest utworzona materia?” „Czym jest istota życia?”, zaczęto zadawać sobie pytania typu: „Jak spada kamień?” „Jak płynie woda w rurze?” „Jaki jest obieg krwi w ciele?”. Zmiana ta przyniosła niespodziewany rezultat. Podczas gdy na pytania ogólne otrzymano tylko odpowiedzi ograniczone, pytania ograniczone doprowadziły, jak się okazało, do odpowiedzi coraz bardziej ogólnych.

mit / nauka

naukowcy26 W historii nauki największe postępy zawdzięczamy bardzo często nowego typu uogólnieniom, umiejącym połączyć to, co dotychczas wydawało się tworzyć odrębne dziedziny. nauka

! - dobry cytat28 Jedną z głównych funkcji mitów było zawsze pomaganie ludziom w pokonywaniu lęku i absurdu ich kondycji. Mity próbują nadać jakiś sens zniechęcającej wizji, jaką człowiek uzyskuje w swoim doświadczeniu świata, i mimo wszystkich nieszczęść, cierpienia oraz nędzy chcą przywrócić mu zaufanie do życia. Proponują więc takie widzenie świata, które jest ściśle związane z życiem codziennym i ludzkimi uczuciami. A co więcej, w danej kulturze mit powtarzany w tej samej formie i za pomocą tych samych słów, z pokolenia na pokolenie, jest nie tylko opowiadaniem, na podstawie którego można po prostu wysnuć wnioski co do natury świata. Mit zawiera także treść moralną, jest obdarzony własnym znaczeniem, promieniuje wartościami. W micie istoty ludzkie znajdują, nawet kiedy nie muszą go tam szukać, swoje prawo, prawo w najbardziej wzniosłym znaczeniu tego słowa. Prawo, którego nie sposób odnaleźć ani w zasadzie zachowania masy i energii, ani w „pierwotnej zupie” ewolucji. mit / nauka33 Według współczesnej biologii żaden mechanizm molekularny nie pozwala instrukcją napływającym ze środowiska na ich bezpośrednie odciśnięcie się w DNA, to znaczy bez przeprowadzenia ich przez dobór naturalny. I jest tak wcale nie dlatego, że mechanizm taki jest teoretycznie niemożliwy, ale dlatego że po prostu nie istnieje. mutacje

genymodyfikacja projektu genetycznego
36 cechami widocznymi, kształtami, funkcjami, zachowaniem, krótko mówiąc- fenotypem

fenotyp
38 Mechanizm adaptacji, zapożyczony przez Darwina od Malthusa, daje przewagę tym osobnikom, które dzięki swojej fizjologii albo swojemu zachowaniu czynią w celu rozmnażania się najlepszy użytek z będących do dyspozycji zasobów. gerpedelucja

Resergia40 Później jeszcze pytałem o to, dlaczego ludzie zamiast czupryny na głowie nie mają czapki z chlorofilu, w ten sposób nie marnowaliby przecież tak wiele wysiłku i czasu na poszukiwanie pożywienia? Odpowiedź na te moje dawne wątpliwości jest w rzeczywistości dość prosta. Tego typu właściwości organizmu uczyniłyby być może życie przyjemniejszym i łatwiejszym. Ale plan organizacji naszego ciała jest taki sam, jaki był u naszych przodków – kręgowców, a one miały tylko jedną parę ust i pozbawione były chlorofilu. Tak więc w sprawach dotyczących organizmów nie wszystko jest możliwe. nawarstwieńce42 Ponadto każdy mit zawiera taki rodzaj uniwersalnego wyjaśnienia, który życiu ludzkiemu nadaje pewien sens oraz wartości moralne. A mimo licznych usiłowań w tym kierunku nic nie wskazuje na to, by teoria ewolucji mogła odegrać taką rolę. religia42 Możliwe jest, że mity przyczyniają się do spójności grup ludzkich łącząc ich członków za pomocą wiary w ich wspólny początek i wspólnych przodków. Prawdopodobnie właśnie tego typu wiara pozwala grupie wyodrębnić się od „innych” oraz określić własną tożsamość. religia43 I nikt też nigdy nie zaproponował biologicznej teorii fizyki. ! - dobry cytat51 Materia w naszym Wszechświecie rozłożona jest według hierarchii struktur powstałych w kolejnych procesach integracji. Bez względu na to, czy materia ta jest nieożywiona czy żywa, wszystko, co znajduje się na Ziemi, ciągle organizuje się i tworzy systemy. Na każdym poziomie organizacji systemy takie wykorzystują jako swoje składniki niektóre systemy poziomu niższego, ale tylko pewne z nich. Tak na przykład cząsteczki, istniejące w naturze albo wyprodukowane w laboratorium, stanowią jedynie znikomą część wszystkich możliwych interreakcji między atomami, z których są złożone. Cząsteczki te mogą równocześnie ujawniać pewne właściwości, takie jak izomeryzacja albo racemizacja, których nie mają atomy. Na wyższym poziomie organizacji komórki są utworzone z cząsteczek. Ale i na tym poziomie ogół cząsteczek występujących u istot żywych stanowi jedynie bardzo ograniczony wybór spomiędzy wszystkich tworów chemii. A co więcej, komórki zdolne są do podziału, czego nie potrafią czynić cząsteczki. Na kolejnym poziomie organizacji liczba żyjących gatunków zwierząt sięga kilku milionów, a jest to niewiele w stosunku do ogólnej liczby tych gatunków, które mogłyby istnieć. Wszystkie kręgowce składają się z niewielu typów komórek: na przykład nerwowych, gruczołowych, mięśniowych, w liczbie ograniczonej być może do dwustu. Tym, co leży u podstaw wielkiej różnorodności kręgowców, jest ogromna ilość składających się na nie komórek, jak również rozmieszczenie i względne proporcje między ich typami. system

matrioszka ekonomi życia

IV zasada Fizyki Życia51 Ewolucja - współdziałanie przypadku i konkurencji w rozmnażaniu ewolucja

gerpedelucja56 Pod wieloma względami proces ewolucji podobny jest do takiego sposobu działania. Bricoleur, często bez dalekosiężnego zamiaru, bierze jakiś przedmiot ze swojego składu i nadaje mu nową, nieoczekiwaną funkcję. Ze starego samochodowego koła robi wentylator, a z połamanego stołu parasolkę. Ten typ działania niczym się nie różni od tego, jaki towarzyszy ewolucji, kiedy wytwarza ona skrzydło z łapy, albo część ucha z fragmentu szczęki. ewolucja56 Ewolucja nie wywodzi tego, co w niej nowe, z nicości. Działa opierając się na tym, co już istnieje, i to zarówno wtedy, gdy przekształca stary układ nadając mu nową funkcję, jak i wtedy, gdy łączy kilka systemów tworząc z nich inny, bardziej złożony. ewolucja