Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:49

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World's Largest Religion

( Stark, Rodney )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
295

Jak zauważył Adam Smith (1723–1790), wszyscy monopoliści, nawet kościoły monopolistyczne, stają się usłużni i leniwi. Smith zauważył, że niektóre religie zależą od dobrowolnego wsparcia członków, podczas gdy inne są wspierane przez państwo. Duchowni, którzy muszą polegać na swoich członkach, zazwyczaj wykazują znacznie większą „gorliwość i pracowitość” niż ci, zasilani zewnętrznym źródłem dochodów. Smith zauważył również, że historia jest pełna przykładów, w których duchowieństwo utrzymywane z państwowej kiesy „spoczęło na laurach i zaniedbało podtrzymywanie żarliwości wiary i poświęcanie się dla innych … oddając się gnuśności”.


As Adam Smith (1723–1790) pointed out, all monopolies, even monopoly churches, are inclined to be complaisant and lazy. Smith noted that some religions depend on the voluntary support of members, while others are supported by the state. Clergy who must depend upon their members will usually exhibit far greater “zeal and industry” than those who are provided for by law. Smith also noted that history is full of examples wherein a kept clergy “reposing themselves upon their benefices, had neglected to keep up the fervour of faith and devotion in the great body of the people… having given themselves up to indolence.”

 

Pierwsze Prawo Fizyki Życia

!! - super cytat363 Bliskie powiązania między kościołem a państwem mają wiele konsekwencji. Przede wszystkim tworzą leniwe kościoły. Jeśli pieniądze napływają bez względu na to, czy ludzie przychodzą do kościoła, czy też nie, to duchowni nie muszą się wysilać.

These close links between church and state have many consequences. First of all, they create lazy churches. The money continues to come whether or not people attend, so there is no need for clergy to exert themselves.

Pierwsze Prawo Fizyki Życia391 Powszechnym, nawet wśród niewierzących chińskich intelektualistów stało się przekonanie, że chrześcijaństwo odegrało zasadniczą rolę w powstaniu zachodniej cywilizacji, a zatem może mieć zasadnicze znaczenie dla gospodarczego i naukowego rozwoju Chin. W rezultacie Chińczycy wykazują duże zainteresowanie historią chrześcijaństwa.

It has become a common conviction even among non-Christian Chinese intellectuals that Christianity played the essential role in the rise of Western civilization, and hence it might be vital to the economic and scientific development of China as well. As a result, the Chinese exhibit a strong interest in Christian history.

religia

ideologia

Programowanie memetyczne

kultura

żywe walczy397

Tak więc chrześcijaństwo, jako religia Zachodu, jest kojarzone z Zachodnią nowoczesnością. Tak więc dla wielu w krajach mniej rozwiniętych chrześcijaństwo jest równoznaczne z kulturą i poziomem materialnym. Łatwa do udowodnienia mądrość Zachodu w takich kwestiach, jak medycyna i technologia, wydaje się potwierdzać również mądrość Zachodu dotyczącą Boga. Rzeczywiście, wielu dochodzi do wniosku, że wiedza Zachodu o Bogu stanowi podstawę postępu Zachodu pod wszystkimi innymi względami. Jak ujął to jeden z czołowych chińskich ekonomistów: „w ciągu ostatnich dwudziestu lat zdaliśmy sobie sprawę, że sercem waszej kultury jest wasza religia: chrześcijaństwo. Dlatego Zachód jest tak potężny. Chrześcijańska moralna podstawa życia społecznego i kulturalnego umożliwiła pojawienie się kapitalizmu, a następnie udane przejście do demokratycznej polityki. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości”.

Inevitably, as the religion of the West, Christianity is associated with Western modernity. Thus, for many in the less-developed world, it is nearly impossible to separate their embrace of Christianity from their acceptance of modern culture in general. The West’s demonstrable wisdom in such things as medicine and technology seems to certify Western wisdom concerning God as well. Indeed, many conclude that the West’s knowledge of God forms the basis for its progress in other respects. As one of China’s leading economists put it, “in the past twenty years, we have realized that the heart of your culture is your religion: Christianity. That is why the West is so powerful. The Christian moral foundation of social and cultural life was what made possible the emergence of capitalism and then the successful transition to democratic politics. We don’t have any doubt about this.”

 

kultura

żywe walczy

autodynamizm

! - dobry cytat