Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:48

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

The Body

( Bryson, Bill )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
11 We now know that selenium makes two vital enzymes, deficiency in which has been linked to hypertension, arthritis, anemia, some cancers, and even, possibly, reduced sperm counts. So, clearly it is a good idea to get some selenium inside you (it is found particularly in nuts, whole wheat bread, and fish), but at the same time if you take in too much you can irremediably poison your liver. As with so much in life, getting the balances right is a delicate business.

Teraz wiemy, że selen wytwarza dwa ważne enzymy, których niedobór jest powiązany z nadciśnieniem, zapaleniem stawów, anemią, niektórymi nowotworami, a nawet, być może, zmniejszoną liczbą plemników. Tak więc, ewidentnie dobrym pomysłem jest wprowadzenie do organizmu pewnej ilości selenu (występuje on zwłaszcza w orzechach, pieczywie pełnoziarnistym i rybach), ale jednocześnie, jeśli zażyjesz zbyt dużo, możesz nieodwracalnie zatruć wątrobę. Jak w życiu wielu ludzi, właściwe zachowanie równowagi to delikatna sprawa.

myślenie systemowe12 Every second of every day your body undertakes a literally unquantifiable number of tasks — a quadrillion, a nonillion, a quindecillion, a vigintillion (these are actual measures), at all events some number vastly beyond imagining — without requiring an instant of your attention.

W każdej sekundzie każdego dnia twoje ciało, bez udziału twojej świadomości, podejmuje dosłownie niewymierną liczbę zadań - kwadrylion, nonilion kwindecylion vigintillion (to są rzeczywiste miary), w każdym razie ich liczba znacznie przekracza wyobrażenie.

Fizyka Życia

system13 If you formed all the DNA in your body into a single strand, it would stretch ten billion miles, to beyond Pluto.

Gdybyś uformowałw jedną nić całe DNA ze wszystkich komórek twego ciała, to sięgnęła by ona aż dziesięć miliardów mil poza Plutona.

Fizyka Życia14 Najbardziej niezwykłe jest to, że nic nie rządzi. Każdy element komórki reaguje na sygnały z innych elementów, wszystkie podskakują i przepychają się jak samochody w korku, ale w jakiś sposób cały ten losowy ruch skutkuje płynnym, skoordynowanym działaniem, nie tylko w całej komórce, ale i w całym ciele, gdzie komórki komunikują się z innym w różnych częściach tego pojedynczego człowieczego wszechświata.

What is perhaps most remarkable is that nothing is in charge. Each component of the cell responds to signals from other components, all of them bumping and jostling like so many bumper cars, yet somehow all this random motion results in smooth, coordinated action, not just across the cell but across the whole body as cells communicate with other cells in different parts of your personal cosmos.

Fizyka Życia

system14 Only 2 percent of the human genome codes for proteins, which is to say only 2 percent does anything demonstrably and unequivocally practical. Quite what the rest is doing isn’t known. A lot of it, it seems, is ?ust there, like freckles on skin. Some of it makes no sense. One particular short sequence, called an Alu element, is repeated more than a million times throughout our genome, including sometimes in the middle of important protein-coding genes. It is complete gibberish, as far as anyone can tell, yet it constitutes 10 percent of all our genetic material. No one has any idea why. The mysterious part was for a while called ?unk DNA but now is more graciously called dark DNA, meaning that we don’t know what it does or why it is there. Some is involved in regulating the genes, but much of the rest remains to be determined.

Tylko 2 procent ludzkiego genomu koduje białka, co oznacza, że ??tylko 2 procent robi coś w sposób oczywisty i jednoznacznie praktyczny. Całkiem nie wiadomo, co robi reszta. Wydaje się, że jest jej dużo, jak na piegi na skórze. Niektóre fragmenty genomu nie mają sensu. Jedna konkretna krótka sekwencja, zwana elementem Alu, jest powtarzana ponad milion razy w całym naszym genomie, w tym czasami w środku ważnych genów kodujących białka. To kompletny bełkot, ktoś może powiedzieć, ale stanowi 10 procent całego naszego materiału genetycznego. I nikt nie ma pojęcia, dlaczego. Te tajemnicze fragmenty były przez jakiś czas nazywane śmieciowym DNA, ale teraz jest bardziej łaskawie nazywa się je czarnym DNA, co oznacza, że ??nie wiemy, co robi i dlaczego się tam znajduje. Niektóre takie fragmenty są zapewne zaangażowane jako regulatory ekspreski genów, ale większość pozostałych pozostaje do ustalenia.21 An interesting thing about touch is that the brain doesn’t just tell you how something feels, but how it ought to feel.

Ciekawą rzeczą dotyczącą dotyku jest to, że mózg nie tylko mówi ci, jak coś jest w rzeczywistości, ale jak powinieneś to czuć.

Ahamkara23 Skin color is a classic example of what is known as convergent evolution—that is, similar outcomes that have evolved in two or more locations. The people of, say, Sri Lanka and Polynesia have light brown skin not because of any direct genetic link but because they independently evolved brown skin to deal with the conditions of where they lived. It used to be thought that depigmentation probably took perhaps ten thousand to twenty thousand years, but now thanks to genomics we know it can happen much more quickly—in probably ?ust two or three thousand years. We also know that it has happened repeatedly. Light-colored skin—“de-pigmented skin,” as Jablonski calls it—has evolved at least three times on Earth. The lovely range of hues humans boast is an ever-changing process.

Kolor skóry to klasyczny przykład tego, co jest znane jako ewolucja zbieżna - to znaczy podobne wyniki, które wyewoluowały w dwóch lub więcej miejscach. Mieszkańcy, powiedzmy, Sri Lanki i Polinezji mają jasnobrązową skórę nie z powodu bezpośredniego powiązania genetycznego, ale dlatego, że niezależnie wyewoluowali brązową skórę, aby radzić sobie z warunkami w miejscu zamieszkania. Kiedyś sądzono, że depigmentacja trwała prawdopodobnie od dziesięciu do dwudziestu tysięcy lat, ale teraz dzięki genomice wiemy, że może nastąpić znacznie szybciej - prawdopodobnie za dwa lub trzy tysiące lat. Wiemy też, że działo się to wielokrotnie. Jasna skóra - „skóra pozbawiona pigmentu”, jak ją nazywa Jabłoński - wyewoluowała na Ziemi co najmniej trzy razy. Urocza gama odcieni, którymi dysponują ludzie, jest procesem nieustannie zmieniającym się.

ewolucja biologiczna37 Gdybyś umieścił wszystkie ziemskie mikroby na jednej kupie, a wszystkie inne organizmy zwierzęce na innej, to kupa mikrobów byłaby 25 razy większa.

If you put all Earth’s microbes in one heap and all the other animal life in another, the microbe heap would be twenty-five times greater than the animal one.

żywe walczy38 Wszystkie twoje drobnoustroje ważą, mniej więcej tyle samo, co twój mózg. Ludzie zaczęli nawet opisywać zbiór naszych mikrobów jako jeden z naszych narządów.

Altogether your private load of microbes weighs roughly three pounds, about the same as your brain. People have even begun describing our microbiota as one of our organs.

system

matrioszka ekonomi życia39 Wirusy są trochę dziwne, niezupełnie żywe, ale bynajmniej nie martwe.

Viruses are a little weird, not quite living but by no means dead.

życie48 „Ten dzień zbliża się wielkimi krokami, kiedy bakterie już przestaną być odporne na dwie trzecie antybiotyków, którymi je traktujemy, a zaczną być odporne na wszystkie. Wtedy będziemy w nielada kłopocie”.

“The day is fast approaching when the bacteria inside us may not be resistant to two-thirds of the antibiotics we hit them with, but to all of them. Then we really are in trouble.”

Hipoteza S-nastu

żywe walczy49 Co jeszcze bardziej przerażające, w Stanach Zjednoczonych 80 procent zwierząt hodowlanych jest karmionych antybiotykami, głównie w celu ich utuczenia. Sadownicy mogą również stosować antybiotyki do zwalczania infekcji bakteryjnych w swoich uprawach. W rezultacie większość Amerykanów spożywa antybiotyki z drugiej ręki w swojej żywności (w tym nawet niektóre produkty oznaczone jako organiczne), nie wiedząc o tym. Szwecja zakazała stosowania antybiotyków w rolnictwie w 1986 r., a Unia Europejska w 1999 r.

W 1977 r. Food and Drug Administration nakazała zaprzestanie stosowania antybiotyków do tuczu zwierząt hodowlanych, ale wycofała się, gdy pojawiły się głosy sprzeciwu ze strony producentów rolnych i popierających ich kongresmenów.

Even more appallingly, in the United States 80 percent of antibiotics are fed to farm animals, mostly to fatten them. Fruit growers can also use antibiotics to combat bacterial infections in their crops. In consequence, most Americans consume secondhand antibiotics in their food (including even some foods labeled as organic) without knowing it. Sweden banned the agricultural use of antibiotics in 1986. The European Union followed in 1999.

In 1977, the Food and Drug Administration ordered a halt to the use of antibiotics for purposes of fattening farm animals, but backed off when there was an outcry from agricultural interests and the congressional leaders who supported them.

Fizyka Człowieka

Pierwsze Prawo Fizyki Życia49 W 1945 roku, w którym Alexander Fleming otrzymał Nagrodę Nobla, typowy przypadek pneumokokowego zapalenia płuc można było znokautować za pomocą czterdziestu tysięcy jednostek penicyliny. Dzisiaj, ze względu na zwiększoną odporność, osiągnięcie tego samego wyniku może zająć ponad dwadzieścia milionów jednostek dziennie przez wiele dni. W przypadku niektórych chorób penicylina w ogóle nie działa. W konsekwencji śmiertelność z powodu chorób zakaźnych rośnie i powraca do poziomu sprzed około czterdziestu lat.

In 1945, the year that Alexander Fleming won the Nobel Prize, a typical case of pneumococcal pneumonia could be knocked out with forty thousand units of penicillin. Today, because of increased resistance, it can take more than twenty million units per day for many days to achieve the same result. On some diseases, penicillin now has no effect at all. In consequence, the death rate for infectious diseases has been climbing and is back to the level of about forty years ago.

żywe walczy123 We wczesnych latach trzydziestych XX wieku Gibbon rozpoczął długą i cierpliwą misję zbudowania maszyny, która mogłaby sztucznie dotlenić krew, aby umożliwić operację na otwartym sercu. Aby sprawdzić zdolność naczyń krwionośnych w głębi ciała do rozszerzania się lub zwężania, Gibbon wetknął sobie do odbytu termometr, połknął zgłębnik żołądkowy, a następnie podał do niego lodowatą wodą, aby określić jego wpływ na wewnętrzną temperaturę ciała. Po dwudziestu latach udoskonaleń i wielu heroicznych łykach lodowatej wody, Gibbon zaprezentował w Jefferson College Hospital w Filadelfii w 1953 roku pierwsze na świecie płuco-serce. Dzięki tej aparaturze z powodzeniem załatał dziurę w sercu osiemnastoletniej kobiety, która inaczej umarły. Dzięki jego staraniom kobieta przeżyła kolejne trzydzieści lat.

In the early 1930s, Gibbon began a long and patient quest to build a machine that could oxygenate blood artificially, to make open-heart surgery possible. To test the capacity of blood vessels deep within the body to dilate or constrict, Gibbon stuck a thermometer up his rectum, swallowed a stomach tube, and then had icy water poured down it to determine its effect on his internal body temperature. After twenty years of refinements, and much heroic swallowing of iced water, Gibbon unveiled the world’s first heart-lung machine at the Jefferson College Hospital in Philadelphia in 1953 and successfully patched a hole in the heart of an eighteen-year-old woman who would otherwise have died. Thanks to his efforts, the woman lived another thirty years.

zaradność nachodcziwost'

SDR - sztuka dobrej roboty

innowacja

naukowcy

Magis135 Odkrycie grup krwi wyjaśniło, dlaczego transfuzje często kończyły się niepowodzeniem: ponieważ dawca i biorca mieli niezgodne typy. Było to niezwykle znaczące odkrycie, ale niestety prawie nikt nie zwrócił wówczas na nie uwagi.
Minęło trzydzieści lat, zanim wkład Landsteinera w nauki medyczne został uznany nagrodą Nobla w 1930 roku.

The discovery of blood types explained why transfusions often failed: because the donor and the recipient had incompatible types. It was a hugely significant discovery, but unfortunately almost no one paid any attention to it at the time.
Thirty years would pass before Landsteiner’s contribution to medical science was recognized with a Nobel Prize in 1930.

Syndrom Pioniera