Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:45

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Podstawy biologii komórki I

( Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
11 Organizmy, których komórki zawierają jadro, nazywa się organizmami eukariotycznymi lub eukariontami (gr. eu - dobrze, właściwie i karyon - orzech, jądro). Organizmy, których komórki nie zawierają jądra, nazywane są organizmami prokariotycznymi lub prokariontami (gr. pro - przed). Nazwy „bakteria” i „prokariont” są często używane wymiennie, ale jak zobaczymy, do prokariontów zalicza się także inną grupę komórek, którym ze względu na nikłe pokrewieństwo z typowymi bakteriami nadano odrębną nazwę. [Bacteria i Archaea] bakterie

archaea

definiowanie22 Grubość pośrednią pomiędzy filamentami aktynowymi a mikrotrubulami mają filamenty pośrednie, których funkcją jest mechaniczne wzmocnienie komórki. Te trzy wymienione typy filamentów, wraz z innymi dołączonymi do nich białkami, tworzą system beleczek, sznurów i „motorów”, które nadają komórce wytrzymałość mechaniczną, warunkują jej kształt oraz umożliwiają i ukierunkowują jej ruchy. MCHEA39 Obecnie wiemy, że w organizmach żywych nie ma niczego, co nie podlegałoby prawom chemii i fizyki. Chemia istot żywych ma jednak swoisty charakter. Po pierwsze opiera się wyłącznie na związkach węgla, toteż ich badanie nazywa się chemią organiczną. Po drugie, zleży od reakcji przebiegających prawie wyłącznie w w roztworach wodnych i w stosunkowo wąskim zakresie temperatur spotykanych na Ziemi. Po trzecie, jest ogromnie złożona: nawet najprostsza komórka jest znacznie bardziej skomplikowana pod względem chemicznym niż jakikolwiek inny znany układ chemiczny. Po czwarte, jest zdominowana przez ogromne cząsteczki polimerowe, będące łańcuchami kolejno połączonych podjednostek. Unikatowe właściwości tych polimerów umożliwiają komórkom i organizmom wzrost, rozmnażanie i dokonywanie tego wszystkiego, co jest charakterystyczne dla życia. Na koniec, podlega ścisłej kontroli: komórki wykształciły różnorodne mechanizmy, aby zapewnić zachodzenie wszystkich ich reakcji chemicznych we właściwym miejscu i czasie. życie

współpraca42 Wymiana elektronów może się odbywać albo przez przeniesienie elektronu z jednego atomu do drugiego, albo w drodze wspólnego użytkowania elektronów przez dwa atomy. Te dwie strategie są źródłem dwóch typów wiązań chemicznych między atomami: kiedy jeden atom przekaże swój elektron drugiemu, tworzy się wiązanie jonowe, natomiast wiązanie kowalencyjne powstaje wówczas, gdy dwa atomy wspólnie użytkują parę elektronów. wiązanie chemiczne

wiązanie jonowe

wiązanie kowalencyjne

definiowanie