Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:43

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach Świata

( Abernon, Edgar Vincent d' )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
25 Bolszewizm cieszył się dużą sympatią klas pracujących. Komunizm nic – zda się – nie stracił ze swej popularności, mimo bestialstwa bolszewików i mimo zupełnego niepowodzenia ich rządów na polu ekonomicznym. Popularność tę uważać należy za coś w rodzaju wierzenia religijnego, a nie za rozumowanie polityczno-przekonaniowe. religia

komunizm43 Twierdzi on [marszałek Piłsudski – przyp. JF], iż w obecnej wojnie jego metody strategiczne, nieużywane dotychczas i niezgodne z podręcznikami sztuki wojennej, stosowane były z niezmiennym powodzeniem. taktyka

innowacja45 Korpus oficerski dzieli się na trzy jakoby partie – dawnych oficerów austryjackich, dawnych rosyjskich i tych z armii niemieckiej. Zawiść pomiędzy tymi trzema obozami jest tak wielka, iż po prostu uniemożliwia ona wszelką współpracę. cywilizacja49 Oficerowie polscy wykazywali niewłaściwą pod tym względem łagodność w przeciwieństwie do surowości władz sowieckich, którym udało się utrzymać w karbach ogromną liczbę rekruta. konstruktory50 Do pewnego stopnia przyczyną tej odmowy jest fakt, iż rzesze robotnicze tych państw zdradzają wyraźne tendencje komunistyczne i mogą wstrzymać dostawę amunicji nawet w wypadku, gdyby władze rządowe wyraziły na to zgodę. Kto nie był tutaj, ten nie może sobie nawet wyobrazić, do jakiego stopnia opanowali bolszewicy klasy pracujące Europy Środkowej. Sympatie tych klas mają charakter raczej religijny niż polityczny. Są to sympatie pozbawione zmysłu bezstronnej oceny korzyści, sympatie ślepe na zupełne niepowodzenie rządów bolszewickich na niwie gospodarczej i nieczułe na dopuszczanie się przez nich aktów bestialstwa i okrucieństwa. Ahamkara

ideologia67 Rosjanie zdają się być najzupełniej pewni zwycięstwa swojej propagandy, która, jak mówią, jest równie prosta, jak skuteczna i ostatecznie pokona całą Europę, co jest już tylko kwestią czasu. komunizm77 W dywizji prym trzymali komisarze żydowscy: zarządzali prowiantem, wydawali rozkazy, prowadzili propagandę. Żydzi99 Warszawa, 22 sierpnia 1920 roku. Chłopi polscy z okręgów zdobytych ostatnio przez wojska sowieckie czują się ogromnie pokrzywdzeni, ponieważ pomimo obietnic i wbrew odpowiednim ustawom komisarze bolszewiccy zabrali im cały dobytek, bez uiszczenia jakiejkolwiek należności. Poza tym faktem wszelako trzeba przyznać, że karność wojsk sowieckich była do chwili rozpoczęcia odwrotu utrzymana na ogół bardzo dobrze. Wielu oficerów sowieckich, wziętych do niewoli, oświadczyło, że poszli oni na front głownie dlatego, by nie cierpieć głodu, panującego w Rosji. komunizm99 Sowiety są zręcznymi przeciwnikami, gotowymi na wszystkie warunki, których jednak nie zechcą dotrzymać, jeśli okażą się dla nich w czymkolwiek niedogodne. komunizm109 Radcliffe specjalnie uwypukla jeden fakt, a mianowicie to, że zwycięstwo osiągnięte zostało nie tyle przez samą walkę orężną, ile raczej przez zręczność manewrowania i przez zuchwałą strategię. Porażkę Rosjan przypisuje on w znacznej mierze fatalnemu, lecz jakże często popełnianemu błędowi – niedocenianiu nieprzyjaciela. walka taktyk

Gra - elementy charakterystyczne109 Radcliffe utrzymuje, że pod względem tragizmu zwycięstwo armii polskiej nie ma sobie równego w dziejach wojen. Uznanie całe należy się Polsce za spełnienie tego bohaterstwa. Zasługi Polski podkreśla jeszcze ten fakt, że w czasie, gdy staczała ona swą wielką bitwę, niejedno zaprzyjaźnione z nią mocarstwo starało się zniewolić rząd polski do przyjęcia warunków, dyktowanych przez Sowiety. GWG - Gra w grupie (PNWS)112 Nic tak dokładnie nie ilustruje charakteru tych walk, jak zachowanie się jeńców i sposób ich traktowania. Widziałem sam wielu jeńców rosyjskich, takich, którzy od pięciu zaledwie minut znajdowali się w niewoli, i takich, którzy byli już od miesiąca – wszyscy na ogół zdradzali żywe zadowolenie ze swego losu i traktowali niewolę jako wyswobodzenie z jarzma trudów i niebezpieczeństw wojny. Poza bezpieczeństwem, jakie niewola im zapewniała, mieli ponadto dostateczną, nawet nadmierną ilość pokarmu, bez obawy rozstrzelania przez komisarzy żydowskich w razie dezercji i tortury, jakich nie szczędzili Chińczycy za najmniejsze przewinienie lub za wyrzekanie na porządki sowieckie. Poza tym jeńcy rosyjscy nie tęsknili jakoś wcale za uciechami wojny i nie wspominali radości zwycięstwa. Doszli oni na podstawie przeżytych doświadczeń do wniosku, że łupy, czerpane z plądrowania zdobytych miast, o wiele mizerniej wyglądają w praktyce niż w teorii oraz, że przecenia się stanowczo w ogóle wszystkie rozkosze wojenne. GWG - Gra w grupie (PNWS)

wojna

komunizm113 Podobnie jak żołnierze rosyjscy, tak i chłopi tutejsi nienawidzili komisarzy żydowskich, którzy na każdym kroku ograbiali ich z dobytku, odmawiając wynagrodzenia za rekwizycje wojenne. Żydzi117 Zmora mędrkowania bezsilności i rozumowania tchórzów. GWG - Gra w grupie (PNWS)

media

intelektualiści119 Najtrudniejsze zadanie wypadło na tego, kto mając słabość, musiał dać siłę. lider