Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:48

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Sztuka badań naukowych

( Beveridge, William Ian Beardmore )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
30 Theobald Smith, jeden z niewielu naprawdę wielkich bakteriologów, powiedział o badaniu:
Wynik jest uzależniony od troskliwości, z jaką traktujemy pozornie drobne rzeczy, aczkolwiek niepociągające i bardzo kłopotliwe.

The great American bacteriologist Theobald Smith said that he always took up the problem that lay before him, chiefly because of the easy access of material, without which researchis crippled.

SDR - sztuka dobrej roboty38 Darwin wyraził się kiedyś na pół serio: „Natura, jeśli potrafi, okłamie cię”.

Darwin once said half seriously, "Nature will tell you a direct lie if she can."

taktyka von Neumanna41 W wyniku tego doszło do odkrycia metody uodparniania za pomocą osłabionych zarazków.

This resulted in the recognition of the principle of immunisation with attenuated pathogens.

hiperkompensacja51 Niejedno z klasycznych odkryć zostało w ten sposób zapoczątkowane, lecz później nie zrealizowane, zanim zjawił się właściwy człowiek, który tego dokonał. Edward Jenner nie był pierwszym, który szczepił ludzi krowianką dla zabezpieczenia ich przed ospą, William Harvey nie pierwszy wysunął teorię krążenia krwi, a Darwin niewątpliwie nie pierwszy ideę ewolucji, Kolumb nie był pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Ameryki, Pasteur nie pierwszy głosił teorie roli zarazków w chorobach, Lister nie pierwszy użył kwasu karbolowego jako środka antyseptycznego w leczeniu ran – lecz ci ludzie właśnie w pełni rozwinęli te pomysły i narzucili je światu wbrew jego oporowi. Im przypisuje się słusznie cała zasługę, bo dopiero ich odkrycia wydały owoce.

Many of the classic discoveries were anticipated in this way but were not properly developed until the right man came along. Edward Jenner was not the first to inoculate people with cowpox to protect them against smallpox, William Harvey was not the first to postulate circulation of the blood, Darwin was by no means the first to suggest evolution, Columbus was not the first European to go to America, Pasteur was not the first to propound the germ theory of disease, Lister was not the first to use carbolic acid as a wound antiseptic. But these men were the ones who fully developed these ideas and forced them on a reluctant world, and most credit rightly goes to them for bringing the discoveries to fruition.

Fizyka Życia

hiperkompensacja

konfrontacja zastosowania62 Hipotezy powinny spełniać funkcję narzędzi do wykrywania nowych faktów, a nie stanowić cel sam w sobie.

Hypotheses should be used as tools to uncover new facts rather than as ends in themselves.

Odkrycie naukowe63 Jest ciekawe powiedzenie: w hipotezę nie wierzy nikt poza jej twórcą, lecz doświadczeniu wierzą wszyscy z wyjątkiem wykonawcy. Przeważnie wierzy się wynikom osiągniętym drogą doświadczenia, a jedynie sam eksperymentujący wie o możliwości różnych drobnych błędów w toku pracy. Z tego powodu odkrywca nowego zjawiska rzadko kiedy odnosi się do niego z taką pewnością jak inni. Z drugiej strony ludzie zwykle krytycznie odnoszą się do hipotezy, podczas gdy jej twórca utożsamia się z nią i przywiązuje się do niej. Dobrze jest pamiętać o tym krytykując czyjeś sugestie, gdyż wyrażając się lekceważąco o czyimś pomyśle możemy spowodować obrazę i zniechęcenie. Fakt, że hipoteza jest rzeczą tak bardzo osobistą , prowadzi do wniosku, iż uczony zwykle pracuje o wiele lepiej, gdy realizuje swe własne pomysły. Twórca hipotezy zyskuje osobiste zadowolenie i zaufanie, jeśli jego pomysł okaże się słuszny, nawet jeśli sam nad nim nie pracował. Człowiek pracujący nad cudza hipotezą porzuca ja po jednej lub dwu bezowocnych próbach, gdyż brak mu usilnego pragnienia potwierdzenia jej. Jest ono niezbędną silą popychającą do prób i do obmyśleń wszelkich możliwych sposobów zmieniania warunków eksperymentowania. Wiedząc o tym, taktowny kierownik naukowy stara się naprowadzić pracownika na jakiś kierunek pracy w ten sposób, by ten miał przeświadczenie, iż to była jego własna idea.

There is an interesting saying that no one believes an hypothesis except its originator but everyone believes an experiment except the experimenter. Most people are ready to believe something based on experiment but the experimenter knows the many little things that could have gone wrong in the experiment. For this reason the discoverer of a new fact seldom feels quite so confident of it as do others. On the other hand other people are usually critical of an hypothesis, whereas the originator identifies himself with it and is liable to become devoted to it. It is as well to remember this when criticising someone's suggestion, because you may offend and discourage him if you scorn the idea. A corollary to this observation that an hypothesis is a very personal matter, is that a scientist usually works much better when pursuing his own than that of someone else. It is the originator who gets both the personal satisfaction and most of the credit if his idea is proved correct, even if he does not do the work himself A man working on an hypothesis which is not his own often abandons it after one or two unsuccessful attempts because he lacks the strong desire to confirm it which is necessary to drive him to give it a thorough trial and think out all possible ways of varying the conditions of the experiment. Knowing this, the tactful director of research tries to lead the worker himself to suggest the line of work and then lets him feel the idea was his.

Odkrycie naukowe

team building63 Jest dziwny i intersujący fakt, że niektóre błędne hipotezy bywają bardzo produktywne.

More serious is the fact that false hypotheses or concepts sometimes survive which, far from being productive, are actually responsible for holding up the advance of science.

Odkrycie naukowe67 Fałszywe hipotezy utrzymują się nieraz przez długie lata i hamują postęp wiedzy. A oto przykłady: mniemanie, że każdy metal zawiera rtęć oraz teoria flogistonu. Według niej każda palna substancja zawiera składnik zwany flogistonem, który warunkuje spalanie. Mniemanie to przez długi czas hamowało postęp chemii i udaremniało zrozumienie takich zjawisk, jak spalanie, utlenianie, redukcja i tym podobne procesy. Dopiero Lavoisier w r. 1778 ostatecznie wykazał mylność tego mniemania, lecz wielcy angielscy uczeni Priestley, Watt i Cavendish trwali przy nim jeszcze przez pewien czas, a Priestley nie potwierdził nowego poglądu aż do swej śmierci w 1804 roku.

More serious is the fact that false hypotheses or concepts sometimes survive which, far from being productive, are actually responsible for holding up the advance of science. Two examples are the old notion that every metal contains mercury, and the phlogiston doctrine. According to the latter, every combustible substance contains a constituent which is given up on burning, called phlogiston. This notion for long held up the advance of chemistry, and stood in the way of an understanding of combustion, oxidation, reduction, and other processes. It was finally exposed as a fallacy by Lavoisier in 1778, but the great English scientists, Priestley, Watt and Cavendish, clung to the belief for some time afterwards and Priestley had not been converted to the new outlook when he died in 1804.

Odkrycie naukowe

naukowcy70 Zasadniczą chyba cechą wytrawnego myślenia jest niewyciąganie pochopnych wniosków bez dostatecznych danych, do czego skłonny jest nowicjusz.

Probably the main characteristic of the trained thinker is that he does not jump to conclusions on insufficient evidence as the untrained man is inclined to do.

Odkrycie naukowe

CŻC - cykl życiowy człowieka

Stopnie kompetencji71 Dr E. L. Taylor powiedział że: "Nowe i świeże skojarzenia łatwiej powstają z różnorodnych zasobów pamięci i doświadczenia niż ze zbioru wiadomości jednorodnych". Ci uczeni, którzy dokonali ważnych i oryginalnych osiągnieć, często wykazywali szerokie zainteresowania lub studiowali zagadnienia nie związane z ich specjalnością. Oryginalność często polega na wynajdywaniu poprzednio nie dostrzeżonych związków lub analogii pomiędzy dwoma, lub więcej zjawiskami czy poglądami.

As dr. E. L. Taylor says: "New associations and fresh ideas are more likely to come out of a varied store of memories and experience than out of a collection that is all of one kind". Scientists who have made important original contributions have often had wide interests or have taken up the study of a subject different from the one in which they were originally trained. Originahty often consists in finding connections or analogies between two or more objects or ideas not previously shown to have any bearing on each other.

Odkrycie naukowe78 Pytanie “dlaczego?” jest pożyteczną podnietą dla wyobraźni w poszukiwaniu przyczyny lub celu. Pytanie „jak?” jest także pożyteczne, gdyż pobudza do rozważania mechanizmu procesów.

Asking "why" is a useful stimulus towards imagining what the cause or purpose may be. "How" is also a useful question in provoking thought about the mechanism of a process.

Odkrycie naukowe86 To podsunęło Wallace’owi myśl, ze to samo obowiązuje w świecie zwierzęcym.

Zastanawiając się nad celowością ogromnego i ciągłego niszczenia, stanąłem wobec pytania: Dlaczego jedne osobniki umierają a inne przeżywają? Jasne, że spośród wszystkich przeżywają te, które są najlepiej przystosowane do życia… Wtedy olśniło mnie, że ten automatyczny proces mógłby udoskonalić rasę…przeżywałyby osobniki najlepiej przystosowane. Wydało mi się wówczas, że widzę całą doniosłość i skutki tego.

Then it occurred to Wallace that the position was much the same in the animal world.

"Vaguely thinking over the enormous and constant destruction this implied, it occurred to me to ask the question, Why do some die and some live? and the answer was clearly that on the whole the best fitted live. … Then it suddenly flashed upon me that this self-acting process would improve the race … the fittest would survive. Then at once I seemed to see the whole effect of this."

logika

ewolucja biologiczna92 Nicolle komentuje dziwny i interesujący fakt, że w języku starożytnych mieszkańców Peru jednym wyrazem (hamavec) określano poetów i wynalazców.

Nicolle comments on the interesting and curious fact that the ancient Peruvian language had a single word (hamavec) for both poet and inventor.

definiowanie96 Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak często teorie uważane za wynik rozumowania, w rzeczywistości opierają się na motywach subiektywnych lub zgoła na uprzedzeniach.

Most people do not realise how often opinions that are supposed to be based on reason are in fact but rationalisations of prejudice or subjective motives.

Matrix99 Nie przyjmować żadnych sądów prócz tych, których prawdziwość jest oczywista i wyraźna, że nie można w nie wątpić. – Descartes.

The French philosopher Rene Descartes made people realise that reason can land us in endless fallacies. His golden rule was : "Give unqualified assent to no propositions but those the truth of which is so clear and distinct that they cannot be doubted."

definiowanie100 Powolność i trudność, z jakimi ludzkość dokonuje odkryć wynika ze ślepoty w stosunku do najbardziej oczywistych faktów, jeśli trafiają one na ludzi nie przygotowanych na nie lub niechętnie do nich usposobionych… - Schiller

"The slowness and difficulty with which the human race makes discoveries and its blindness to the most obvious facts, if it happens to be unprepared or unwilling to see them, should suffice to show that there is something gravely wrong about the logician's account of discovery."

Odkrycie naukowe

twórczośćNie jest to dokładny cytat
100 Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że im więcej wagi przykładał człowiek nauki do logiki, tym mniejsza była wartość jego rozumowania naukowego… Jednakże, szczęściem dla świata, wielcy ludzie nauki ignorowali tradycje logiki – F.C.S. Schiller

" It is not too much to say that the more deference men of science have paid to logic, the worse it has been for the scientific value of their reasoning. . . . Fortunately for the world, however, the great men of science have usually been kept in salutary ignorance of the logical tradition."

Odkrycie naukowe

twórczośćWedług mnie nie chodzi o logikę, lecz o wyuczone schematy.
108 Nauka polega na takim grupowaniu faktów, aby można było wyciągnąć z nich ogólne prawa lub wnioski – Charles Darwin.

Darwin said :
"Science consists in grouping facts so that general laws or conclusions may be drawn from them."

nauka112 Większość biologicznych "faktów" i teorii jest prawdziwa tylko w pewnych ściśle określonych warunkach, a wiedza nasza jest tak bardzo niepełna, że możemy rozumować w najlepszym przypadku jedynie w zakresie prawdopodobieństw i możliwości.

Most biological "facts" and theories are only true under certain conditions and our knowledge is so incomplete that at best we can only reason on probabilities and possibilities.

nauka

teoria gier

Fizyka ŻyciaŚwietnie odnosi się to do podejmowania tak zwanych "decyzji życiowych"
115 Na kongresie psychologów w Goettingen w czasie jednego z zebrań na salę wbiegł nagle jakiś człowiek, goniony przez drugiego, uzbrojonego w pistolet. W ciągu 20 sekund na Sali rozegrała się krótka walka, padł strzał i obaj ludzie wybiegli z sali. Natychmiast potem przewodniczący poprosił obecnych o opisanie tego, co widzieli. Obserwatorzy nie wiedzieli, że całe zajście zostało uprzednio przygotowane, wystudiowane i sfotografowane. Na 40 przedstawionych sprawozdań tylko jedno zawierało mniej niż 20% błędów dotyczących faktów zasadniczych, w 14 sprawozdaniach ilość błędów wahała się od 20 do 40%, a 25 sprawozdań zawierało ponad 40% błędów. Zjawiskiem specjalnie godnym uwagi było to, że w przeszło połowie sprawozdań 10% szczegółów albo i więcej było oczywistym wymysłem. Tak zły wynik otrzymano pomimo korzystnych warunków, gdyż cały incydent był krótkotrwały i mocno zwracający na siebie uwagę, a szczegóły zostały natychmiast zapisane przez ludzi nawykłych do obserwacji naukowych i nie zainteresowanych osobiście zdarzeniem. Doświadczenia tego typu często są przeprowadzane przez psychologów i niemal zawsze dają podobny wynik.

At a congress on psychology at Gottingen, during one of the meetings, a man suddenly rushed into the room chased by another with a revolver. After a scuffle in the middle of the room a shot was fired and both men rushed out again about twenty seconds after having entered. Immediately the chairman asked those present to write down an account of what they had seen. Although the observers did not know it at the time, the incident had been previously arranged, rehearsed and photographed. Of the forty reports presented, only one had less than 20 per cent mistakes about the principal facts, 14 had from 20 to 40 per cent mistakes, and 25 had more than 40 per cent mistakes. The most noteworthy feature was that in over half the accounts, 10 per cent or more of the details were pure inventions. This poor record was obtained in spite of favourable circumstances, for the whole incident was short and sufficiently striking to arrest attention, the details were immediately written down by people accustomed to scientific observation and no one was himself involved. Experiments of this nature are commonly conducted by psychologists and nearly always produce results of a similar type.

obserwacja

Matrix

bariera obiektywnej obserwacji115 Zastanawiając się nad całkowitą niedokładnością obserwacji codziennych zdarzeń W. H. George mówi:

Jakość obserwacji zależy do tego, kto jej dokonuje. Aby obserwacje dokonane przez dwu ludzi były zgodne, muszą oni skupić się, życie ich nie może być zagrożone żadnym niebezpieczeństwem, ich zasadnicze potrzeby życiowe muszą być zaspokojone, a oglądane zjawisko nie ma ich zaskoczyć. Jeśli mają obserwować zjawisko przemijające, muszą obserwacje wielokrotnie powtórzyć, tym bardziej gdy mają dostrzec nie tylko całość, ale i każdy szczegół.

In discussing the thoroughly unreliable nature of eye-witness observation of everyday events, W. H. George says :

"What is observed depends on who is looking. To get some agreement between observers they must be paying attention, their lives must not be consciously in danger, their prime necessities of life must preferably be satisfied and they must not be taken by surprise. If they are observing a transient phenomenon, it must be repeated many times and preferably they must not only look at, but must look for, each detail."

obserwacja116 Innym przykładem wskazującym, że narządy zmysłów mogą fałszywie informować, jest następujące doświadczenie: najpierw jedna rękę wkładamy do wody gorącej, a drugą do zimnej, apotem obie jednocześnie zanurzamy w wodzie letniej.

Another illustration of false information arising from the sense organs is provided by placing one hand in hot water and one in cold for a few moments and then plunging them both into tepid water.

Matrix

Syndrom kontekstu

bariera obiektywnej obserwacji116 Znamiennymi przykładami nieścisłości obserwacji wzrokowej są różne sztuczki “magików” i kuglarzy.

Remarkable demonstrations of the unreliability of visual observations are provided by the tricks of "magicians" and conjurors.

Matrix

obserwacja117 Przeważnie mężczyzna, który spędził cały dzień z kobietą, ma później jedynie niejasne wyobrażenie, jak ona była ubrana, lecz większość kobiet, obejrzawszy tylko przez chwilę inna kobietę, potrafi opisać wszystkie szczegóły jej stroju.

Most men can pass a day in the company of a woman and afterwards have only the vaguest ideas about what clothes she wore, but most women after meeting another woman for only a few minutes could describe every article the other was wearing.

obserwacja

mężczyzna / kobieta120 Claude Bernard uważał, że należy obserwować umysłem wolnym od wszelkich uprzedzeń, ponieważ jeśli będziemy patrzyć tylko na jeden spodziewany szczegół, to z góry przyjęta koncepcja spowoduje, że dostrzeżemy tylko pewne rzeczy, innych zaś nie. obserwacja

Syndrom kontekstu121 W warunkach nowoczesnej cywilizacji zdolności obserwacyjne szybko zanikają, natomiast u dzikiego łowcy są one silnie rozwinięte. [i u przedsiębiorcy wolnorynkowego, chciałoby się dodać – przyp. JF] obserwacja

pionier122 Wyrabianie u siebie zdolności obserwacyjnych odbywa się według tych samych zasad co ćwiczenie każdej innej czynności. Z początku trzeba zaprawiać się do tego świadomie i żmudnie, lecz z biegiem czasu następuje wprawa, tak że obserwujemy automatycznie i podświadomie, a nawyk ten utrwala się. obserwacja

trening122 Wyrabianie u siebie zdolności obserwacyjnych odbywa się według tych samych zasad co ćwiczenie każdej innej czynności. Z początku trzeba zaprawiać się do tego świadomie i żmudnie, lecz z biegiem czasu następuje wprawa, tak że obserwujemy automatycznie, podświadomie, i nawyk ten ustala się. trening126

Wilfred Trotter powiedział:
„umysł ludzki tak niechętnie znosi cudze koncepcje jak organizm obce białko, reaguje na nie równie energicznie. Nie będzie chyba przesadnym powiedzenie, że nowe koncepcje są najszybciej działającymi antygenami, jakie zna nauka. Gdy uczciwie przypatrzymy się sobie samym, to dostrzeżemy, że często oponujemy jakiejś koncepcji, zanim zostanie dokładnie sprecyzowana”.

Wilfred Trotter said:
"The mind likes a strange idea as little as the body likes a strange protein and resists it with similar energy. It would not perhaps be too fanciful to say that a new idea is the most quickly acting antigen known to science. If we watch ourselves honestly we shall often find that we have begun to argue against a new idea even before it has been completely stated".
In The Collected Papers of Wilfred Trotter, FRS (1941), 186

Fizyka Życia

!! - super cytat128 Osobistości, które z racji dawnych swoich osiągnięć piastują wysokie godności, zwykle niechętnie spoglądają na zbyt szybki postęp wiedzy, wybiegający poza ich własne osiągnięcia.

The dignitaries who hold high honours for past accomplishments do not usually like to see the current of progress rush too rapidly out of their reach.

naukowcy

Fizyka Życia

natura człowieka uczciwego

Ahamkara130

… każdy oryginalny przyczynek do wiedzy musi pokonać trzy fazy oporu, zanim zostanie uznany: w fazie pierwszej jest on ośmieszany jako nieprawdziwy, niemożliwy lub nieużyteczny; w fazie drugiej przyznaje się odkryciu pewien sens, lecz odmawia mu się jakiegokolwiek znaczenia praktycznego; natomiast w fazie trzeciej, w której odkrycie zyskało powszechne uznanie, zjawiają się ludzie, którzy stwierdzają, że odkrycie nie jest oryginalne, gdyż zostało dokonane wcześniej przez innych.

It has been said that the reception of an original contribution to knowledge may be divided into three phases: during the first it is ridiculed as not true, impossible or useless; during the second, people say there may be something in it but it would never be of any practical use; and in the third and final phase, when the discovery has received general recognition, there are usually people who say that it is not original and has been anticipated by others.

Fizyka Życia

!! - super cytat

naukowcy

natura człowieka uczciwego131 Wiadomo wszystkim, jak czesto w przeszłości jedyna nagrodą za dobrodziejstwa wyświadczone ludzkości przez uczonych było ich przesladowanie. Syndrom Prometeusza137 Prześladowanie wielkich odkrywców częściowo było spowodowane oporami przeciw nowym koncepcjom, a częściowo faktem naruszenia ustalonych autorytetów i uznanych praw zarówno materialnych, jak i intelektualnych. Również brak dyplomacji utrudniał zwycięstwo niektórym odkrywcom. Niewątpliwie opozycja zabiła w powiciu wiele odkryć. Jeszcze nie zginął obskurantyzm i przecenianie autorytetu. Klątwa wiedzy

naukowcy

autorytet137 Opór umysłowy wobec nowych koncepcji wynika stąd, że wypierają one stare poglądy. Zazwyczaj nowe twierdzenia nie znajdują poparcia tak długo, jak długo stoją w kolizji z panującą wiedzą; często nie wystarcza, że są poparte dowodami sprawdzonymi doswiadczalnie. Zwykle z tych względów przedwczesne odkrycia są lekceważone i giną. Nieuzasadniony instynktowny opór umysłowy przeciw innowacjom jest właściwym podłożem nadmiernego sceptycyzmu i konserwatyzmu.

The mental resistance to new ideas is partly due to the fact that they have to displace established ideas. New facts are not usually accepted unless they can be correlated with the existing body of knowledge; it is often not sufficient that they can be demonstrated on independent evidence. Therefore premature discoveries are usually neglected and lost. An unreasoning, instinctive mental resistance to novelty is the real basis of excessive scepticism and conservatism.

Klątwa wiedzy138 Przeciwnicy planowania (w Anglii istnieje Towarzystwo Wolności Nauki) uważają, że pracownik naukowy podporządkowany organizacji staje się tylko rutynowym badaczem, a oryginalność nie może zakwitnąć tam, gdzie nie ma intelektualnej wolności.

…the anti-planners (in England there is a Society for Freedom in Science) maintain that the research worker who is organised becomes only a routine investigator because, with the loss of intellectual freedom, originality cannot flourish.

naukowcy

wolność144 W niektórych środowiskach pokutuje pewien snobizm intelektualny I skłonność do pogardliwego traktowania badań stosowanych. Skłonność ta opiera się na dwu fałszywych mniemaniach, a mianowicie: że nową wiedzę odsłaniają tylko badania czyste, zaś badania stosowane usiłują wprowadzić w praktykę wiedzę już znaną, oraz że badania czyste są aktywnością intelektualną wyższego rzędu, gdyż wymagają większych zdolności i są trudniejsze. Oba mniemania są całkowicie błędne.

There exists in some circles a certain amount of intellectual snobbery and tendency to look disdainfully on applied investigation. This attitude is based on the following two false ideas : that new knowledge is only discovered by pure research while applied research merely seeks to apply knowledge already available, and that pure research is a higher intellectual activity because it requires greater scientific ability and is more difficult. Both these ideas are quite wrong.

naukowcy144 W badaniach stosowanych poparcie uzyskuje projekt, w badaniach teoretycznych - człowiek. dążność

naukowcy145 Naukowcy uprawiający badania stosowane nie poprzestają na oczekiwaniu odkryć dokonywanych przez naukowców teoretyków. Ci ostatni pozostawiają bowiem poważne luki w pewnych działach badań, które im odpowiadają. naukowcy146 Granicznym nazywamy badanie w dziedzinie, w której spotykają się dwie dyscypliny. Ten typ badania może dać piękne owoce, gdy pracownik jest wytrawnym uczonym, gdyż może on tu spożytkować i połączyć wiadomości z zakresu jednej i drugiej gałęzi wiedzy. Czasem jakieś spostrzeżenie, zasada czy technika przeniesione z jednej z nich do drugiej może dać w rezultacie coś nowego i owocnego. twórczość

naukowcy157 Pracownik naukowy przypomina pod wieloma względami pioniera. Bada on tereny nieznane i musi posiadać wiele cech pioniera: przedsiębiorczość i inicjatywę, odwagę spojrzenia w twarz trudnościom i gotowość do pokonywania ich własna zaradnością i własną pomysłowością, wytrwałość, ducha przygody i pewną niechęć do znanych dziedzin i przyjętych, ustalonych poglądów, oraz chęć wypróbowania własnego osądu. Prawdopodobnie najważniejsze cechy pracownika na polu nauki, to miłość wiedzy i nienasycona ciekawość.

In many respects the research worker resembles the pioneer. He explores the frontiers of knowledge and requires many of the same attributes : enterprise and initiative, readiness to face difficulties and overcome them with his own resourcefulness and ingenuity, perseverance, a spirit of adventure, a certain dissatisfaction with well-known territory and prevailing ideas, and an eagerness to try his own judgment. Probably the two most essential attributes for the research worker are a love of science and an insatiable curiosity.

pionier

twórczość

naukowcy158 Ludzi można podzielić z grubsza na takich, którzy z natury żywo reagują na wpływy zewnętrzne, łącznie z intelektualnymi, i takich którzy biernie przyjmują rzeczy, tak jak one się pojawiają. Pierwsi pytają o wszystko, co usłyszą, jak dzieci, i często buntują się przeciw utartym poglądom. Ludzie ci są ciekawi i pragną poznawać zjawiska dla nich samych. Drugi typ ludzi nadaje się raczej do życia beztroskiego; ci przyjmują wszystko obojętnie, Łatwiej nabywają wiadomości drogą formalnego nauczania. Umysł ich jest umeblowany ogólnie przyjętymi teoriami i opiniami, podczas gdy umysł reaktywny posiada mniej ustalonych sądów, jest niezależny i giętki. Naturalnie nie można zaliczyć każdej jednostki bez reszty do jednej lub drugiej grupy, lecz pewne jest, że na ogół osobnik należący do typu biernego nie nadaje się do pracy badawczej [i twórczej – przyp. JK].

People may be divided roughly into those who habitually react vigorously to external influences—including ideas—and those who are passive and accept things as they come. The former question everything they are told even as children and often rebel against the conventional. They are curious and want to find out things for themselves. The other type fits into life with less trouble and, other things being equal, more easily accumulates information given as formal teaching. The mind of this latter type becomes furnished with generally accepted ideas and set opinions, whereas the reactive type has fewer fixed opinions and his mind remains free and flexible. Of course, not everyone can be classed as belonging to one of these two extremes, but clearly those approximating to the passive type are not cut out for research.

Ahamkara

naukowcy

Myślenie mnogościowe159 Zwykłe egzaminy nie są właściwą oceną skłonności studenta do pracy badawczej, ponieważ wyżej klasyfikują „zbieracza” wiadomości niż myśliciela. Osoby świetnie zdające egzaminy niekiedy nie nadają się do pracy badawczej, a z drugiej strony niektórzy sławni naukowcy słabo zdawali egzaminy. Paul Ehrlich przebrnął przez końcowe egzaminy lekarskie jedynie z łaski egzaminatora, który właściwie rozpoznał jego talent. Einstein nie zdał egzaminu na politechnikę. Prawdopodobnie studentowi obdarzonemu refleksyjnym i krytycznym umysłem trudniej jest gromadzić wiadomości niż takiemu, który przyjmuje wszystko bez zastrzeżeń. Charles Nicolle posunął się nawet do twierdzenia, że umysł wynalazcy nie umie gromadzić wiedzy i że pomysłowość można zabić przez złe nauczanie, podawanie gotowych pomysłów i wymaganie erudycji.

Ordinary examinations are not a good guide to a student's ability at research, because they tend to favour the accumulators of knowledge rather than the thinkers. Brilliant examinees are sometimes no good at research, while on the other hand some famous scientists have made a poor showing at examinations. Paul Ehrlich only got through his final medical examinations by the grace of the examiners who had the good sense to give recognition to his special talents, and Einstein failed at the entrance examination to the Polytechnic School. Probably the student who is reflective and critical is at a disadvantage in accumulating information as compared with the student who accepts without question all he is told. Charles Nicolle goes so far as to say that the inventive genius is not able to store knowledge and that inventiveness may be killed by bad teaching, fixed ideas and erudition.

SDR - sztuka dobrej roboty

dydaktyka

naukowcy161 Niektórzy psychologowie uważają, że najlepsze dzieła powstają w atmosferze przeciwności i borykania się duchowego, a nawet, ze cierpienia fizyczne mogą być bodźcem dla umysłu. Wielu wybitnych ludzi doświadczyło psychicznych niepokojów i różnych trudności, lecz gdyby nie one, nie zdobyliby się nigdy na wysiłek, któremu zawdzięczają świetne wyniki prac.

Some psychologists consider that man's best work is usually done under adversity and that mental stress and even physical pain may act as a mental stimulant. Many prominent men have suffered from psychological troubles and various difficulties but for which perhaps they would never have put forward that effort required to excel.

hiperkompensacja

twórczość163 LordKelvin pisał:
„Można określić jednym wyrazem większość gorliwych wysiłków, które wytrwale podejmowałem przez 55 lat dla postępu nauki, wyrazem tym jest – niepowodzenie”.

Lord Kelvin wrote :
"One word characterises the most strenuous of the efforts for the advancement of science that I have made perseveringly during fifty-five years; that word is failure."

twórczość172 Potrzeba rozrywki I wypoczynku jest sprawą indywidualną, lecz należy pamiętać, że długotrwała, nieprzerwana praca może doprowadzić do utraty oryginalności i świeżości myśli. W związku z tym słusznie powiedział Jowett: „Nie ciułaj i nie haruj”. Przeważnie potrzebujemy odpoczynku i zmiany zainteresowań, by nie stępieć i nie stać się nudziarzami, cierpiącymi na chroniczną obstrukcję umysłu.

Diversion and holidays are very much a question of individual requirements but freshness and originality may be lost if the scientist works unremittingly for too long. In this connection a good maxim has been coined by Jowett : "Don't spare; don't drudge." Most of us require recreation and variety in interests to avoid becoming dull, stodgy and mentally constipated.

hiperkompensacja173 Pawłow tuż przed śmiercią napisał:

Czego chcę życzyć tej młodzieży mego kraju, która poświęciła się pracy naukowej?

Po pierwsze: pracy etapami. O tym tak ważnym warunku owocnej pracy naukowej nigdy nie mogę mówić bez wzruszenia. Stopniowo, stopniowo, stopniowo… nigdy nie rozpoczynajcie rzeczy następnej, zanim nie osiągniecie doskonałości w poprzedniej… Nie bądźcie tylko zbieraczami faktów. Usiłujcie przeniknąć tajemnicę mechanizmu zjawiska, wytrwale poszukując praw nim rządzących.

Po drugie: skromności… nigdy nie pozwalajcie unosić się pysze. Jeśli bowiem dojdzie do tego, że będziecie przeczyli tam, gdzie należy się zgodzić, będziecie odrzucać rzeczy pożyteczne i przyjacielską pomoc, utracicie obiektywizm.

Po trzecie: pasji. Pamiętajcie, że nauka wymaga od człowieka całego życia. Nie wystarczy nawet, gdybyście mieli dwa życia. Pracujcie i poszukujcie z pasją.

naukowcy

SDR - sztuka dobrej roboty175 Wielu wielkich pionierów opracowywało swe idee w samotności, a niektórzy pracowali w naukowej izolacji – Mendel w klasztorze, a Darwin w czasie podróży okrętem Beagle. pionier

naukowcy176 W starszym wieku umysł jest mniej skłonny do przyjmowania nowych koncepcji podsuwanych przez innych, względnie wynikających z ich prac i myśli. William Harvey twierdzi, że żaden z uczonych po czterdziestce nie przyjął jego koncepcji krążenia krwi, gdy ten ją po raz pierwszy zaprezentował. Zmniejszenie produktywności na polu nauki u ludzi w średnim wieku wynika często z tej prostej przyczyny, że obowiązki administracyjne zabierają im czas potrzebny dla pracy badawczej. W innych wypadkach w miarę jak przybywa lat i rośnie poczucie bezpieczeństwa powstaje ociężałość umysłu, i zarazem pewność siebie, natomiast energia i zapał zanikają. Kontakt z młodymi umysłami ułatwia zachowanie świeżości spojrzenia. Jakiekolwiek są powody częstego obniżenia wydajności w pracy naukowej po przekroczeniu średnich lat życia, w każdym razie jasne jest, że nagromadzenie wiedzy i doświadczenie nie stanowią warunków powodzenia pracy badawczej.

With advancing age most minds become less receptive to new ideas suggested by others and probably also arising from their work or thinking. William Harvey stated that no man over forty accepted the idea of the circulation when he first advanced it. The reason why many lose their productivity about middle age is often simply due to their having taken on administrative responsibilities that do not allow time for research. In other cases indolence develops with middle age and security, and drive is lost. Contact with young minds often helps to preserve freshness of outlook. Whatever the reasons for the frequent falling off of productivity after middle age, its occurrence shows that accumulation of knowledge and experience is not the main factor in successful research.

CŻC - cykl życiowy człowieka176 Lehman zebrał pewne interesujące dane dotyczące najbardziej twórczego wieku w życiu człowieka. Posługując się takimi źródłami, jak A Series of Primers of the History of Medicine i An Introduction to the History of Medicine, wykazał, że ludzie urodzeni pomiędzy 1750 a 1850 rokiem największą wydajność wykazywali w latach od 30 do 39 roku życia. Przyjmując to jako 100% wydajności stwierdził, że wydajność dla wieku od 20 do 29 roku życia wynosi 30-40%; dla wieku 40-49 – 75%; dla 50-59 – około 30%. Możliwe, że inwencja zaczyna spadać wcześnie, może nawet już w 20 roku życia, lecz jest to równoważone przez wzrost doświadczenia, wiedzy i mądrości.

Lehman has collected some interesting data about man's most creative time of life. He extracted data from sources such as A Series of Primers of the History of Medicine and An Introduction to the History of Medicine, and found that the maximum output of people born between 1750 and 1850 was during the decade of life 30 to 39 years. Taking this as 100 per cent, the output for the decade 20—29 years was 30—40 per cent; for 40-49 years, 75 per cent; 50-59 years, about 30 per cent. Probably man's inventiveness and originality begins to decrease at an early age, possibly even in the 20s, but this is offset by increased experience, knowledge and wisdom.

CŻC - cykl życiowy człowieka177 W. Oswald uważa, że spadek wydajności występujący z upływem lat jest spowodowany zbyt długim zajmowaniem się jednym przedmiotem.

W. Ostwald considered that the frequent decrease of productivity with increasing age is due to too long familiarity with the same subject.

SDR - sztuka dobrej roboty

hiperkompensacja