Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:04

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

dzieci

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Po latach pracy i badań dziś mógłbym może lepiej niż kiedyś odpowiedzieć na pytania moich uczniów. Myślę o nich ze wzruszeniem i składam tu hołd wszystkim młodym i ciekawym umysłom. Należy zawsze uważnie słuchać rzekomo „naiwnych” pytań dzieci i zawsze trzeba się starać na nie odpowiedzieć. Ale jeśli pobudzą waszą ciekawość, mogą was zaprowadzić bardzo daleko, o wiele dalej, niż potrafilibyście sobie wyobrazić. Pod tym względem uczniowie często okazują się mistrzami i przewodnikami. Historia powszechna cyfr (komplet I i II tom) Ifrah, Georges 9788374140379:29

16.11.2009
Piaget opisał dwa aspekty dziecięcej teorii świata: animizm- skłonność do traktowania przedmiotów jako istot żywych i obdarzonych wolą, oraz artyficjalizm - przekonanie, że wszystko zostało zrobione przez kogoś i w jakimś celu. Kiedy zapytamy sześciolatka, z czego zrobione jest słońce, odpowie: "Z ognia". Ale w jaki sposób? "Dlatego, że tam jest ogień". Ale skąd on pochodzi? "Z nieba". W jaki sposób ogień znalazł się na niebie? "Zapalono go zapałką… ". Dzieci przejawiają spontaniczną skłonność do animizmu, myśląc tak, jak gdyby natura działała celowo, a przypadek nie istniał. Kiedy dziecko mówi, że słońce podąża za nami, przypisuje mu celowość. Ale gdy zapytamy: "Co to jest widelec?", padnie odpowiedź: "Przyrząd do jedzenia" - odpowiedź na artyficjalizm rzeczy.

Piaget has characterized two aspects of children's theory of the world: animism, the tendency to regard objects as living and endowed with will, and artificialism, the idea that everything is made by someone for a special purpose. When a six-year-old is asked what the sun is made of, the reply is 'Of fire.' But how? 'Because there is fire up there.' But where did the fire come from? 'From the sky.' How was the fire made in the sky? 'It was lighted with a match .. .' There is a spontaneous tendency towards animism, for the child to believe as if nature were charged with purpose and as if chance did not exist. When a child says the sun follows us, the child attributes purposiveness to the sun. But when asked 'What is a fork?', the reply is 'It is for eating with' - an artificialist response.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:26

26.01.2010
Dzieci uczą się przez bezpośrednie doświadczenie, autorytet, intuicję i logikę. Wszystko to prowadzi do zdroworozsądkowego, ale nie naukowego poglądu na świat.

In very general terms, children learn by direct experience, authority, intuition and logic. All of these lead to a common-sense view of the world, but not to a scientific one.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:25_2

26.01.2010
Badania wykazały, że trzeba dziecko nauczyć niektórych podstawowych metod rozumowania, zanim pojmie ono naturę fizycznego świata. Wchodzi tu w grę pojęcie zmiennych w myśleniu o zaburzeniach przyczynowych, jak również konieczności zmiany owych zmiennych, jeśli skutki ich działania mają być właściwie porównane (rozważając porosty przykład równoważenia sił, taki jak funkcjonowanie wagi, bierze się pod uwagę cztery zmienne - dwa ciężary i dwie odległości od punktu oparcia). Trzeba objaśnić również pojęcie prawdopodobieństwa i współzależności, a także wszelkie abstrakcyjne modele, wyjaśniające na przykład budowę Układu Słonecznego czy zmiany pogody. Żadne z tych wyobrażeń nie jest naprawdę naturalne, kiedy natomiast staje się przedmiotem nauczania, przyczynia się znacznie do osiągania przez dzieci sukcesów w nauce.

Studies have shown that a number of key reasoning processes need to be learned before children can grasp the basic nature of the physical world. These include the idea of variables in thinking about causal events, together with the necessity of changing the variables one at a time if a proper comparison of their effects is to be made (in thinking about a simple case of equilibrium, such as in balancing a beam, for example, there are four variables - two weights and two distances from the point of support); the idea of probability and correlation; and the whole idea of abstract models to explain, for example, the solar system or the weather . None of these ideas is really natural, and when children have learned these ideas their success in science tests improves dramatically.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:28

26.01.2010