Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:16

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

logika

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Po pierwsze, świat nasz nie został zbudowany na zasadzie zdroworozsądkowej. Oznacza to, że "naturalne" myślenie - zwykły, codzienny zdrowy rozsądek - nigdy nie pozwoli zrozumieć charakteru nauki. Jej pojęcia są, z małymi wyjątkami, antyintuicyjne: nie mogą zostać sformułowane wskutek prostego badania zjawiska i pozostają często poza codziennym doświadczeniem. Po drugie, uprawnienie nauki wymaga świadomości pułapek, które stwarza "naturalne" myślenie. Zdrowy rozsądek popełnia błędy, gdy stosuje się go w celu rozwiązania zagadnień wymagających rygoru i ilościowego myślenia, toteż teorie laików są wysoce niepewne.

Firstly, the world just is not constructed on a common-sensical basis. This means that 'natural' thinking - ordinary, day-to-day common sense - will never give an understanding about the nature of science. Scientific ideas are, with rare exceptions, counter-intuitive: they cannot be acquired by simple inspection of phenomena and are often outside everyday experience. Secondly, doing science requires a conscious awareness of the pitfalls of 'natural' thinking. For common sense is prone to error when applied to problems requiring rigorous and quantitative thinking; lay theories are highly unreliable.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:11

26.01.2010
Jeśli nawet większą część nauki Arystotelesa, o ile nie cała, jest błędna - wszak można go uważać za naukowca zdrowego rozsądku - to trzeba przyznać, że stworzył on jednak podstawy systemu mającego wyjaśnić jak działa świat. Systemu, który opiera się na aksjomatach i logicznej dedukcji. Został on znakomicie wykorzystany przez Euklidesa i Archimedesa. Natomiast Chińczycy, których często wyobrażano sobie jako uczonych, byli doświadczonymi inżynierami, ale do nauki wnieśli niewielki wkład. Ich koncepcje filozoficzne w istocie cechował mistycyzm, podczas gdy na rozwój nauki na Zachodzie wpłynął racjonalizm i koncepcja praw rządzących naturą.

Even though most, if not all, of Aristotle's science was wrong - he can be thought of as the scientist of common sense - he established the basis of a system for explaining the world based on postulates and logical deduction. This was brilliantly exploited by Euclid and Archimedes. By contrast the Chinese, often thought of as scientists, were expert engineers but made negligible contributions to science. Their philosophies were essentially mystical, and it may have been rationality and a concept of laws governing nature that allowed science to develop in the West.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:11_2

26.01.2010
Fizyka ruchu dostarcza przekonujących dowodów na antyintuicyjną i nieoczekiwaną naturę nauki.

The physics of motion provides one of the clearest examples of the counter-intuitive and unexpected nature of science.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:15

26.01.2010
Jeśli jedną kulę wypuścimy z ręki, a drugą - dokładnie w tym samym czasie - poziomo wystrzelimy z pistoletu, to która z nich udeży o ziemię pierwsza? Otóż zrobią to jednocześnie, ponieważ prędkość spadania kuli jest niezależna od jej ruchu poziomego. To, że wystrzelona kula leci poziomo, nie ma wpływu na to, jak szybko spada pod wpływem grawitacji. Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:16

26.01.2010
Pierwsze przypuszczenia, dotyczące sztuki przemawiania do mas i brak pożytku z logiki w tych przemówieniach, poczyniłem w czasie oblężenia Paryża. Widziałem, jak rozwścieczony tłum prowadził do Luwru, gdzie miał wówczas siedzibę rząd, marszałka V…, który rzekomo zdradził plany fortyfikacji Prusakom, Członek rządu G. P., świetny mówca, nie bronił wcale marszałka, nie mówił, że był on twórcą owych planów, które sprzedawano zresztą we wszystkich księgarniach. Ku memu wielkiemu zdziwieniu tak przemówił on do tłumu żądającego natychmiastowej egzekucji więźnia: „Sprawiedliwości stanie się zadość, a sprawiedliwość ta nie będzie znała litości. Pozostawcie rządowi obrony narodowej przeprowadzenie dalszego śledztwa, a tymczasem zatrzymajmy oskarżonego w więzieniu”. Uspokojony tłum rozszedł się, a w kilka chwil później uwolniony marszałek powrócił do swego domu. Byłby niewątpliwie rozszarpany, gdyby mówca przy pomocy rozumowania chciał przekonać tłum o jego niewinności. Zaznaczam, że w młodości uważałem rozumowanie za najlepszy środek perswazji. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:93

28.05.2012
To podsunęło Wallace’owi myśl, ze to samo obowiązuje w świecie zwierzęcym.

Zastanawiając się nad celowością ogromnego i ciągłego niszczenia, stanąłem wobec pytania: Dlaczego jedne osobniki umierają a inne przeżywają? Jasne, że spośród wszystkich przeżywają te, które są najlepiej przystosowane do życia… Wtedy olśniło mnie, że ten automatyczny proces mógłby udoskonalić rasę…przeżywałyby osobniki najlepiej przystosowane. Wydało mi się wówczas, że widzę całą doniosłość i skutki tego.

Then it occurred to Wallace that the position was much the same in the animal world.

"Vaguely thinking over the enormous and constant destruction this implied, it occurred to me to ask the question, Why do some die and some live? and the answer was clearly that on the whole the best fitted live. … Then it suddenly flashed upon me that this self-acting process would improve the race … the fittest would survive. Then at once I seemed to see the whole effect of this."

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:86

03.05.2016