Wygenerowano:
23.11.2022
13:49:23

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Nauka / Religia

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
David Hume wyciągnął z tego logiczny wniosek i ujął go zwięźle: "Nasza najświętsza religia opiera się na wierze, nie na rozumie". Sprzeciwiając się tradycyjnej doktrynie o dopełnianiu się religii i nauki, Hume utrzymywał, że wykluczają się one wzajemnie.

The tradition of Averroes was taken to its logical conclusion by David Hume, who put it succinctly: 'Our most holy religion is founded on Faith, not on reason.' Opposing the traditional doctrine that science and religion were complementary, Hume maintained that they were mutually exclusive.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:161

25.01.2010
św. Anzelm: wiara szuka zrozumienia.

St Anselm: faith seeking understanding.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:163

25.01.2010
W przeciwieństwie do nauki religia opiera się na dogmatach. Dla większości ludzi życie w niepewności nie jest ani łatwe, ani naturalne, religia natomiast może ofiarować rozwiązanie wielu problemów, zwłaszcza moralnych. Tym samym wszystkie wierzenia można uznać za naturalne. Większość społeczeństw bowiem, zarówno teraz, jak i w przeszłości, miała swoje religie, które mogły wyjaśniać chociażby ich genezę czy nadać sens życiu. Naukowcy muszą albo godzić swe poglądy z religią, albo ją odrzucić, ponieważ, jak to spróbuję pokazać, wiara i nauka wykluczają się wzajemnie. Z tym zagadnieniem łączy się jeszcze inna niezwykle istotna kwestia, gdyż - jak zauważył Tołstoj: "Nauka nie ma sensu, bo nie daje odpowiedzi na jedyne liczące się dla nas pytanie: «co powinniśmy robić i jacy powinniśmy być?. Tołstoj miał rację. Nauka nie może udzielić żadnej wskazówki moralnej.

Unlike science, religion is based on unquestioning certainties. It is neither easy nor natural for most people to live with uncertainty, and religion can provide a solution to many problems, particularly moral ones. Thus all religious belief can be regarded as natural - in the sense that most societies, both present and past, have had religious beliefs that can provide an explanation of its members' origins and make some meaning of their lives. This presents a problem for scientists who have to reconcile their views with religion or reject it, since, as I will try to show, religion and science are incompatible. There is also another basic problem, for, as Tolstoy pointed out, 'Science is meaningless because it gives no answer to our question, the only question important for us: "What shall we do and how shall we be?" , Tolstoy was right in that science cannot provide moral guidance.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:160_2

25.01.2010
Nauka bez religii jest ułomna, religia bez nauki ślepa.

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:162

25.01.2010
Dla niektórych ludzi nauka jest zbyt niewygodna, by mogli żyć w kręgu jej oddziaływania. Nie oferuje żadnej nadziei na życie po życiu, nie toleruje zabiegów magicznych i nie radzi nam, jak postępować.

Science can be quite uncomfortable to live with - at least for some people. It offers no hope for an afterlife, it tolerates no magic and it doesn't tell us how to live.

Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:13

26.01.2010
Większość uczonych jest znudzona tym, co już wie. Tym, co ich napędza, jest niewiedza. Mistycy podziwiają tajemnicę i chcą, by pozostała tajemnicą. Bóg urojony Dawkins, Richard 9788385458289:180

26.01.2013