Fizyka Życia

Abstrakt Fizyki Życia

Pol  
1 Wstęp 9
1.1 Proszę się nie bać słowa „fizyka” 10
1.2 Dlaczego piszę? 11
1.3 Metodyka obserwacji 12
1.4 Matematyka i fizyka 13
1.5 Trudności 14
1.6 Zachęta 16
1.7 Dlaczego właśnie ja? 16
1.8 Metodyka pisania 17
 
2 Prawa pierwotne 19
2.1 Natura rzeczy 19
2.2 Aksjomaty Fizyki Życia 19
2.2.1 Aksjomat dualizmu natury rzeczy 20
2.2.2 Obiekty materialne 21
2.2.2.1 Struktura obiektu materialnego 21
2.2.2.2 Czas trwania obiektu 21
2.2.2.3 Transformowalność obiektów materialnych 22
2.2.2.4 Kryteria obiektowości 22
2.2.2.5 Czynniki sprawcze 23
2.2.3 Aksjomat wzajemnego oddziaływania 24
2.2.4 Aksjomat zmienności 24
2.2.5 Aksjomat właściwości 24
 
3 Pojęcia i podstawy matematyczno-fizyczne 25
3.1 Fizyka i matematyka 26
3.2 Definiowanie 28
3.2.1 Definicja definicjizeczy 28
3.2.2 Nośność nazwy 31
3.3 Obiekt i system 32
3.3.1 Definicja obiektu 32
3.3.2 Definicja systemu 34
3.3.3 Emergencja, concidencja 36
3.3.4 Czynniki sprawcze 37
3.4 Poznanie 37
3.4.1 Naturalne bariery poznania. 37
3.4.1.1 Bariera obiektywnej obserwacji 38
3.4.1.2 Bariera przetworzenia informacji 38
3.4.2 Schemat poznania 41
3.4.3 Obserwacja 42
3.4.4 Czynniki zniekształcające obserwację 44
3.4.5 Metody eliminacji zniekształceń obserwacji 46
3.4.5.1 Metoda przez zdefiniowanie 46
3.4.5.2 Metoda skrupulatności matematycznej. 47
3.4.5.3 Metoda oddalenia emocji i bezprzymiotnikowość 47
3.4.5.4 Metoda zmiany parametrów 47
3.4.5.5 Metoda weryfikacji źródła 48
3.4.5.6 Bezstronność obserwatora 48
3.4.5.7 Metoda kryterium ponadczasowości 49
3.4.5.8 Metoda eliminowania stronniczości naszego JA 50
3.4.6 Wytwarzanie informacji 50
3.4.6.1 Wytwarzanie informacji przez podklejenie 51
3.4.6.2 Wytwarzanie informacji przez granie mądrali. 51
3.4.6.3 Wytwarzanie informacji przez kłamanie 52
3.4.6.4 Wytwarzanie informacji – autorytety. 53
3.4.6.5 Wytwarzanie informacji wynikające z obsesji na punkcie idei 53
3.4.6.6 Wytwarzanie informacji w reakcji na bycie obserwowanym 54
3.4.7 Przykłady z życia 54
3.4.8 Myślenie 57
3.4.8.1 Budowanie modeli 57
3.5 Zbiór, klasyfikacja 58
3.6 Opis właściwości obiektów 63
3.6.1 Skalar 63
3.6.2 Wektor 63
3.6.3 Rekord 64
3.6.4 Systemy automatyki 66
3.7 Funkcje, parametry 66
3.8 Iteracje 71
3.9 Rozkłady 71
3.9.1 Rozkład normalny 72
3.9.2 Toń. 75
3.10 Trzy rodzaje równowagi 77
3.11 Oddziaływania. 78
3.11.1 Sprzężenie zwrotne 79
3.11.2 Nadążność 80
3.11.3 Czynniki wpływające na nadążność 84
3.11.4 Samodzielne obiekty nadążne 89
3.11.5 Budowa samodzielnego obiektu nadążnego 91
3.12 Akcja, taktyka, strategia, cel. 92
3.12.1 Definicje 92
3.12.2 Strategia obiektów żywych 94
3.12.3 Taktyki na przykładzie roślin 95
3.13 Projekt 96
3.14 Doskonalenie 98
3.14.1 Doskonalenie obiektu w trakcie jednego cyklu życiowego 98
3.14.2 Proces doskonalenia ewolucyjnego 100
3.15 Zasób, potencjał 103
3.16 Charakterystyka 105
3.16.1 Charakterystyka sprężyny 105
3.16.2 Charakterystyka modyfikacji 107
3.16.3 Do czego potrzebne są charakterystyki? 108
3.17 Proces 108
3.17.1 Proces – dwie definicje 108
3.17.2 Zachowanie systemu 109
3.17.3 Trzy charakterystyczne rodzaje systemów. 110
3.17.4 Wpływ zaburzenia na zachowanie 113
3.17.5 Badanie zachowań, badanie procesów 114
3.17.6 Procesy typowe 115
3.17.6.1 Procesy lawinowe 115
3.17.6.2 Procesy nieuchronne 115
3.17.6.3 Procesy typu kumulacja niewinnych 116
3.17.6.4 Procesy typu nawarstwienie niewinnych. 117
3.17.6.5 Procesy optymalizacji 117
3.17.7 Ważna właściwość procesu doskonalenia ewolucyjnego 119
3.18 Teoria systemów 119
3.18.1 Budowanie systemów realizujących zadane zachowanie 121
3.18.2 Przewidywanie przyszłych zachowań systemu 123
3.18.3 Wyznaczanie położeń równowagiv 124
3.18.4 Badanie wpływu zaburzenia na zachowanie 126
3.18.5 Zmienność systemów 127
3.18.5.1 Efekt motyla 127
3.18.5.2 Mechanizm wzmacniający 128
3.18.5.3 Stabilność jako wartość mierzalna 128
3.18.6 Badanie charakteru zachowań systemu 128
3.18.6.1 Zachowania gwałtowne 129
3.18.7 Sterowanie systemami 131
3.18.8 Charakterystyczne transformacje systemów 131
3.18.8.1 Transformacja niszcząca. 131
3.18.8.2 Transformacja bifurkacyjna. 132
3.18.8.3 Transformacja łącząca 135
3.19 Obiektowo-systemowo-procesowo-transformacyjno-statystyczne widzenie świata 136
3.19.1 Stabilność rynkowa 136
3.19.2 Stany równowagi zależne od czasu 137
3.19.3 Dążność konstrukcyjna. 137
3.19.4 Model natury człowieka uczciwego 139
3.19.5 Wspólnota idealna i presja na wyzysk społeczny 140
3.19.6 Zachowanie obiektu żywego w świetle teorii systemów 142
3.20 Chaos 143
3.20.1 Chaos a mechanizm zapadki . 144
3.20.2 Chaos deterministyczny 145
3.21 Ewolucja 148
3.21.1 Definicja ewolucji . 149
3.21.2 Co jest zapisane w projekcie genetycznym?. 150
3.21.3 Pozagenetyczne projekty ewolucji biologicznej . 152
3.21.4 Charakterystyka ewolucji 153
3.21.4.1 Wpływ funkcji selekcyjnej na populację 153
3.21.4.2 Czynnik wiktoria i twierdzenie każdości 155
3.21.4.3 Drzewo ewolucji. 157
3.21.4.4 Widły Kossona. 158
3.21.4.5 Parametry ewolucji 159
3.21.4.6 Dążność ewolucji 161
3.22 Współpraca i konflikt – teoria gier 162
3.22.1 Fizyczne podstawy współpracy 162
3.22.2 Matematyczna teoria gier 163
3.22.3 Dylemat aresztowanych 163
3.22.4 Iterowany dylemat aresztowanych. 168
3.22.5 Iterowany dylemat współpracy. 169
3.22.6 Ciekawy przypadek pewnego typu gier. 170
3.22.6.1 Czynniki przeciwstawne 171
3.22.6.2 Złoty środek 173
3.23 Kombinatoryka, prawdopodobieństwo 174
3.23.1 Podstawy kombinatoryki 174
3.23.2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa 174
3.24 Popsor, rachunek populacyjny 175
3.24.1 Definicja popsora 176
3.24.2 Rozkład macierzy popsora 178
3.24.3 Traf popsora. 179
3.24.4 Suma popsorów. 181
3.24.5 Smuga popsora 181
3.24.6 Transformacja selekcyjna popsora 181
3.24.7 Generowanie rozrodcze 182
3.24.8 Specjacja popsorav 183
3.24.9 Movens popsora. 185
3.25 Uff 185
 
4 Czym jest życie? 187
4.1 Tabela rozwoju życia na Ziemi 187
4.2 Zasady Fizyki Życia 190
4.2.1 I zasada Fizyki Życia 190
4.2.2 Wprowadzenie do II zasady Fizyki Życia 193
4.2.3 III zasada Fizyki Życia 193
4.2.4 Wprowadzenie do IV zasady Fizyki Życia 193
4.3 Definicja życiai 194
4.3.1 Rozważania wstępne. 194
4.3.2 Powstanie i rozwój życia w zarysie 196
4.3.3 HeKroGram 198
4.3.4 Definicja życia 202
4.4 Proces doskonalenia ewolucyjnego, więcej o szczegółach. 205
4.4.1 Co przeszkadza w zrozumieniu? 205
4.4.2 Prosty proces i jego konsekwencje 208
4.4.3 Współzależność. 210
4.4.4 Samowzbudny, samodoskonalący, samonapędzający 211
4.4.5 Ewoluanci dualizmu 215
4.4.6 Powstawanie nowych czynników wiktoria. 216
4.4.7 Uliczka jednokierunkowa – dobór kierunkowy 219
4.4.8 Stabilizacja – dobór stabilizujący 219
4.4.9 Specjacja, dobór rozrywający 220
4.4.10 Optymalizacja nade wszystko – najkorzystniej w danych warunkach 221
4.4.11 Hipoteza S-nastu 223
4.4.12 Syndrom pioniera 226
4.4.13 Charakterystyka modyfikacji projektu 227
4.4.14 Śmierć 232
4.4.15 Metody przyswajania zasobów 234
4.4.16 Współpraca 237
4.4.17 Proces stwórczy 238
4.4.18 Spekulacje na temat powstania życia 239
4.4.19 Kilka ciekawostek na temat ziemskiego procesu doskonalenia ewolucyjnego . 241
4.4.20 Co dalej? 245
4.4.21 Czysta matematyka 246
4.5 Rozszerzenie zagadnienia strategii i taktyk 246
4.5.1 Powstawanie taktyk 247
4.5.2 Nawarstwieńce 249
4.5.3 Nośniki projektów: genetyczny i pozagenetyczny 251
4.5.4 Charakterystyczne taktyki zachowań 254
4.5.4.1 Odruch. 255
4.5.4.2 Utrwalone wzorce zachowań 256
4.5.4.3 Stereotypy. 257
4.5.4.4 Zasada 258
4.5.4.5 Siła projektów memetycznych 258
4.5.5 Zależność strategii w społeczności 259
4.5.5.1 „Mała ewolucja” – gra ewolucyjno-społeczna. 259
4.5.5.2 Analiza podatności w „Małej ewolucji” 262
4.5.5.3 Analiza tabeli wypłat 264
4.5.5.4 Teoria wybitych szyb 266
4.5.5.5 Prosty model systemów społecznych i bilans punktów przetrwania 267
4.5.5.6 Nowa gra ewolucyjno-społeczna – „Mała ewolucja grupowa” 267
4.5.6 Resergia 269
4.5.6.1 Rozważania na temat energii. 269
4.5.6.2 Definicja resergii 272
4.5.6.3 Bilansowanie resergii. 272
4.6 Życie od „niczego” do stanu obecnego 274
4.6.1 Prefabrykaty 275
4.6.1.1 Bioatomy – cegiełki podstawowe. 275
4.6.1.2 Biocząsteczki – cząstki-ogniwa 276
4.6.1.3 Zaistnianie nowych właściwości. 278
4.6.1.4 Biopolicząstki 280
4.6.1.5 Etapy rozwoju życia a branża budowlana 281
4.6.1.6 Zjawisko RPD – zjawisko szczególne 282
4.6.2 Start budowania na podstawie projektu 284
4.6.2.1 Kopiarka sekwencji – DNA 284
4.6.2.2 Białka 287
4.6.2.3 Dział produkcji – RNA 289
4.6.2.4 Dział konstrukcyjny – zaburzenia modyfikujące projekt 294
4.6.3 Start procesu doskonalenia ewolucyjnego 295
4.6.3.1 Rusza życie 295
4.6.3.2 Biblijna dygresja na marginesie 297
4.6.3.3 Ku pierwotnej komórce 299
4.6.3.4 Hipoteza LUCA 300
4.6.3.5 Drzewo filogenetyczne 302
4.6.3.6 Mitochondrium 303
4.6.4 Systemy podstawowe i podstawowe mechanizmy twórcze 304
4.6.4.1 Przyswajanie zasobów 304
4.6.4.2 Specjalizacja obiektów 306
4.6.4.3 Systemy kooperujące 307
4.6.4.4 Analiza systemów typu WSS 309
4.6.4.5 Analiza systemów PSS 310
4.6.4.6 Przywłaszczanie, grupowanie, współpraca, specjalizacja. 311
4.6.4.7 Teoria symbiogenezy 311
4.6.5 Komórki 313
4.6.5.1 Prakomórka – komórka pierwotna. 313
4.6.5.2 Dwa podstawowe typy komórek. 314
4.6.5.3 Typy komórek ze względu na organizację DNA 316
4.6.5.4 Transformacje komórek prokariotycznycha 318
4.6.5.5 Cykl komórkowy 319
4.6.5.6 Transformacje komórek eukariotycznych 320
4.6.6 Obiekty wielokomórkowe 323
4.6.6.1 Dwa mechanizmy powstawania grup wielokomórkowych 323
4.6.6.2 Znane etapy specjalizacji 324
4.6.6.3 Transformacja różnicująca i morfogeneza 327
4.6.6.4 Biokomputer 331
4.7 Ewolucja, dobór naturalny, darwinizm. 334
4.7.1 Podstawowe taktyki przyswajania zasobów 334
4.7.2 Poziomy organizacji obiektów żywych 335
4.7.3 Ewolucja, kłopoty z definicją 336
4.7.3.1 Rewizja II zasady Fizyki Życia? 338
4.7.3.2 IV zasada Fizyki Życia 339
4.8 Pojedynczy obiekt żywy 340
4.8.1 Prawo zależności życia. 341
4.8.2 Prawo optymalizacji taktyk zachowań służących realizacji strategii życia 342
4.8.2.1 Reguła optymalizacji taktyk przyswajania zasobów 344
4.8.2.2 Reguła hierarchii zasobów 345
4.8.2.3 Reguła ochrony samego siebie 345
4.8.2.4 Reguła odpowiedzialności 345
4.8.2.5 Reguła rozpoznania 346
4.8.2.6 Reguły opieki 346
4.8.2.7 Reguły grupy 347
4.9 Jak postrzegać? 347
Zakończenie 350
Bibliografia 352
Indeks 360