Góra strony
Fizyka Życia

Myślenie absolutne - definicja pojęcia

Definicja | Schemat myślenia absolutnego | Elementy myślenia absolutnego | Uwagi | Symbole myślenia | Linki | Moja droga do myślenia absolutnego

Myślenie absolutne 

Wprowadzenie:

Definiendum myślenie określone jest w słowniku Fizyki Życia następującym definiensem:

Różnorakich definicji myślenia jest bardzo wiele i trudno z nich wybrać jakąś jedną uniwersalną. Zdecydowana większość z nich określa myślenie jako proces realizowany przez mózg, służący do osiągnięcia (jakiegoś) celu. Podstawą do myślenia jest światopogląd - modele różnorakich obiektów, natomiast samo myślenie polega na tworzeniu tych modeli w mózgu, analizie wyobrażanych sobie ich zachowań, wyciąganiu na tej podstawie wniosków i w oparciu o nie podejmowaniu właściwych decyzji.

 

Definiens:

Myślenie absolutne to suma takich elementów jak: posiadana wiedza (teoretyczna, wynikająca z doświadczeń i historyczna), umiejętności: postrzegania, interpretacji, odnajdywania prawidłowości, kojarzenia i modelowania, pozwalające na pełne zrozumienie rzeczywistości i, o ile jest to możliwe, jej przewidywanie, jeśli natomiast nie jest możliwe, to przewidywanie gęstości prawdopodobieństwa zdarzeń możliwych. W szczególności dotyczy to zjawisk związanych z życiem.

 

Uwagi:

 • Zastanawiałem się nad definiendum tego pojęcia. Nie miałem wątpliwości, że musi w nim wystąpić słowo absolutne w znaczeniu pełny, całkowity, kompletny, wahałem się natomiast czy użyć Myślenia, czy zaproponowanego przez Tom'a Elpel'a Światopoglądu. Zwyciężyło w końcu Myślenie, a to dlatego że określa aktywność ludzkiego mózgu, a Światopogląd bardziej kojarzony jest z jego aktualnym stanem.

 

Pojęcia skojarzone:

 


 

Tabela elementów myślenia Fizyki Życia 

Tabela elementów myślenia Fizyki Życia

Zaprogramowanie genetyczne  

 

Definiens:

Myślimy w zależności od tego w jaki sposób jesteśmy zbudowani w oparciu o projekt genetyczny.

 • Nie ulega wątpliwości, że małpy myślą inaczej niż ludzie. Inaczej myślą ludzie ułomni, pokrzywdzeni przez los, a zupełnie inaczej ludzie obdarzeni przez losowość ewolucji biologicznej wyjątkowymi zdolnościami.

 • Projekt genetyczny wpływa na to jak zbudowany jest i jak funkcjonuje mózg, a to też wpływa na to jak myślimy.

Myślenie emocjonalne  

 

Definiens:

Myślenie, w którym dominującą rolę odgrywają wbudowane w nas zachowania instynktowne i emocje - schematyczne reakcje na określone bodźce. Wykształciła je w nas ewolucja biologiczna, i są one schematami, które w najlepszy sposób zapewniały przetrwanie naszego gatunku. Jest to w zasadzie stan przedświadomy (przedmyślenie).

Cechami charakterystycznymi myślenia emocjonalnego są:

 • Automatyzm działań w czerpaniu z zasobów, dążenie do zaspokojenia popędów;
  Takie, a nie inne taktyki struktury i taktyki zachowań warunkują przetrwanie gatunku, czyli inaczej mówiąc realizację celu życia. Kluczowym dla wszystkich obiektów żywych jest w tym względzie instynkt czerpania z zasobów, u nas jako gatunku dochodzą: instynkt rozrodczy i instynkt opieki nad potomstwem - oba nieco rożne w zależności od płci. Instynkty te cechuje cała gamma charakterystycznych zachowań: ustalanie terytorium, zaloty, zachowania zdobywania/produkowania pożywienia itp.

 • Wyrywkowe i emocjonalne rozpoznanie, szybkie i niepodważalne wnioski;
  Polega to na dążeniu do jak najszybszego zaklasyfikowania obserwowanego obiektu/zjawiska do konkretnej, znanej grupy. Nie są analizowane wszystkie otrzymywane informacje. Opinie, wnioski i decyzje formułowane są na podstawie bodźców dominujących, wrażeń, odczuć i intuicji.

 • Irracjonalność;
  Zachowanie emocjonalne to zachowanie zgodne z wbudowanym w nas schematem, i jeśli ten schemat zostanie uruchomiony w nieadekwatnych dla niego warunkach, to nosi charakter zachowania zupełnie nieprzemyślanego.

 • Noworodki, większość zwierząt

Programowanie memetyczne  

 

Definiens:

Charakterystyczne elementy myślenia wynikające z oddziaływania memów, które wytwarzane są przez:

 • Krąg, ewentualnie kręgi kulturowe, w których się urodziliśmy i działamy

 • Rodzinę i najbliższe otoczenie, w którym żyjemy

 • Wyznawaną religię lub ideologię

 • Tego czego i w jaki sposób jesteśmy uczeni w szkole

 • Środowisko zawodowe, w którym działamy

Jesteśmy bardzo podatni na to programowanie, inaczej mówiąc, łatwo dajemy się programować memom. Programowanie to jest bardzo trwałe bowiem dochodzi do ciekawego zjawiska zwanego klątwą wiedzy, które polega na blokowaniu możliwości poznawczych przez wiedzę już nabytą. Dowodem na to jest historia chłopca przeprogramowanego kulturowo w dzieciństwie, który już nigdy później nie zaakceptował kultury swojej prawdziwej ojczyzny.

 • Język jakiego używa dany naród może wpływać na jego efektywność. Np. w języku polskim, statystycznie rzecz ujmując, potrzeba większej liczby słów niż w języku angielskim, by wyrazić tę samą myśl. Liczba mnoga rzeczowników w języku polskim tworzona jest na kilka różnych sposobów, w angielskim na jeden z kilkoma zaledwie wyjątkami. Anglicy również nie tracą czasu na odmianę przez przypadki. Posługiwanie się językiem angielskim jest mniej kosztowne i pozwala na bardziej precyzyjną komunikację.

 • Na efektywność danego narodu może mieć również system stosowany do wyrażania liczb. Narody, stosujące system dziesiętny, który jest prosty i logiczny, a do wyrażania którego używa się spójnego nazewnictwa dobrze radzą sobie z matematyką i programowaniem komputerów. Małe dzieci, ponieważ nie mają jeszcze naleciałości kulturowych, myślą bardzo logicznie i jeśli używany system nie zaburzy tej logiki (patrz klątwą wiedzy) to jako osoby starsze będą również myślały logicznie. Dla przykładu liczbę 99 Polacy wyrażają mówiąc dziewięćdziesiąt dziewięć {oszczędnie i w kolejności ważności}, Francuzi - cztery dwudziestki dziesięć dziewięć {nieoszczędnie, niespójnie logicznie, bo są wyjątki, ale w kolejności ważności}, a Niemcy dziewięć i dziewięćdziesiąt {oszczędnie ale w odwrotnej kolejności ważności}

 • Ujęcie kulturowe przekazywane jest nam w szkole jako jedyne i niepodlegające dyskusji, przez co uznajemy je za oczywiste i naturalne - francuski socjolog Pierre Bourdieu (1930-2000). Później to wprogramowane ujęcie kulturowe blokuje dostęp do innych ujęć kulturowych na zasadzie mechanizmu klątwy wiedzy.

Cykl życiowy człowieka  

 

Definiens:

Myślenie zależy od płci oraz etapu Cyklu Życiowego, na którym właśnie znajduje się człowiek:

 1. Zachowaniem większości ludzkich samców rządzi program, którego pierwotną formę można wyrazić następująco: "zapładniaj jeśli tylko możesz, nawet za cenę swojego życia". Z kolei zachowanie ludzkich samic sterowane jest programem, którego pierwotna forma może mieć taką postać: "opiekuj się potomstwem nawet za cenę swojego życia".

 2. W pierwszym okresie życia człowiek sie uczy - pochłania wiedzę i doświadczalnie poszukuje tzw. barier społecznych, dopiero w późniejszych okresach zaczyna zastanawiać się nad prawdziwością zdobytej wiedzy i istotą tych barier. Młodzi ludzie są chronieni, kiedy dorastają, w wielu przypadkach, sami zaczynają chronić swoje potomstwo.

Poziom zaspokojenia potrzeb  

 

Definiens:

Myślenie uwarunkowane następującymi dwoma czynnikami:

 1. tym na jakim poziomie piramidy potrzeb się znajdujemy,

 2. na jakim etapie cyklu Calhoun'a (ewentualnie pochodnego mu cyklu Glubb'a) znajduje się kraj, w którym mieszkamy.

 • Inaczej myśli osoba, która nie ma nic, w tym nic do stracenia od osoby, która zgromadziła już majątek.

Myślenie magiczne  

 

Definiens:

Myślenie w kategoriach konkretnych i namacalnych obiektów, nacechowane przeświadczeniem, że można sterować rzeczywistością, że wszystko jest możliwe i że wszystko może się zdarzyć. W wyjaśnianiu zjawisk ludzie posługujący się tym myśleniem odwołują się do sił nadprzyrodzonych, istot boskich lub bóstw. Zdarzenia zachodzą, bo ktoś tego chce i ktoś nimi steruje.

 • Małe dzieci, człowiek pierwotny, zwierzęta kombinujące

Myślenie mityczne  

 

Definiens:

Myślenie związane z początkami świadomości przyczyn i skutków i początkami wartościowania. Stosowana jest logika dwuwartościowa: "Tak / Nie", "Białe / Czarne", "Dobre / Złe". Analiza stanów pośrednich jest odrzucana jako kosztowna i czasochłonna. Gdy są formułowane wnioski zaraz po tym następuje faza ich utrwalenia: wybiórczo szukane są dowody na ich poparcie, akceptowane są fakty zgodne z wnioskami, a niezgodne są pomijane [Patrz Eksperyment "2,4,6"]. Wszelka krytyka jest automatycznie zwalczana. Ludzi tak zachowujących się określa się mainem "Wiemlepów" (od wiem lepiej), lub mówi się, że "idą w zaparte".

 • Starsze dzieci

Myślenie redukcjonistyczne  

 

Definiens:

Myślenie redukcjonistyczne polega na wyodrębnieniu z badanego zjawiska jego najważniejszych elementów składowych, odrzuceniu wpływu pozostałych elementów i poszukiwaniu powiązań przyczynowo-skutkowych. Myślenie to charakteryzuje się:

 1. Dążeniem za wszelkę cenę do poszukiwania prostej reguły tłumaczącej i głębokie przekonanie, że takowa istnieje.

 2. Postrzeganiem reguł przyczynowo-skutkowych jako jednokierunkowych zjawisk liniowych. Chodzi o to, że nie rozumie się, że ten sam czynnik użyty w np. małej skali wywoła pozytywną reakcję systemu, ale użyty w dużej - negatywną, czyli zupełnie inną.

Zjawisko klątwy wiedzy powoduje, że myślenie redukcjonistyczne blokuje przejście na kolejne poziomy myślenia. Osoby, u których myslenie redukcjonistyczne jest dominujące, pomimo, że wiedzą na czym polega dylemat - czyli sytuacja, w której nie jest możliwa pojedyncza reguła, dalej twierdzą, że można zrozumieć rzeczywistość dzięki jednej magicznej formule, której jak do tej pory nie odkryto.

Elementem chcrakterystycznym myślenia redukcjonistycznego jest dychotomia myślenia, czyli postrzeganie zjawisk wyłącznie w ich skrajnych aspektach.

 • Isaac Newton (1643-1727), stosując tę metodę odkrył i zapisał za pomocą prostych wzorów matematycznych dwa fundamentalne prawa: prawo ruchu w postaci trzech zasad dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. Tych kilka równań wystarczyło do pełnego zrozumienia ruchu planet i utwierdziło naukowców w przekonaniu, że świat może być postrzegany jako mechanizm, którego działaniem rządzą relacje przyczynowo-skutkowe, a te, prędzej czy później, da się odkryć i opisać prostymi wzorami. Prawa zachowania masy, pędu czy energii, sformułowane następnie przez fizyków, są kolejnymi przykładami koncepcyjnych sukcesów podejścia redukcjonistycznego.

  Za fizykami poszli inni: przyrodnicy i filozofowie, ekonomiści i socjolodzy. Wszyscy koncentrowali się na odizolowaniu tego, co, jak się wydawało, było nieistotne w badanym zjawisku, i na znalezieniu fundamentalnej, prostej zależności przyczyna – skutek, najlepiej w postaci zgrabnej formuły matematycznej. W ślad za naukowcami szli inżynierowie, którzy nowo odkryte przez fizyków prawa stosowali, z ogromnym zresztą powodzeniem, w praktyce, a to sprawiło, że podejście redukcjonistyczno-izolacjonistyczne stało się „jedynie słusznym” [9788374840453, str.10, zm. – JF]. Tę „jedyną słuszność” przypieczętował jeszcze swym najsłynniejszym wzorem świata: E=mc2 sam Albert Einstein (1879-1955). Fakt, że myślenie redukcjonistyczne zostało powielokroć sprawdzone przez naukowców i inżynierów sprawił, że zdecydowana większość ludzi intuicyjnie postrzega je jako spójne i logiczne. Co więcej, jest ono stosunkowo łatwe w nauczaniu dlatego też systemy oświatowe na całym świecie wprowadzają je już od najmłodszych klas. W ten oto sposób wykształcił się dominujący paradygmat poznania. Jednak w miarę postępów nauki okazało się, że choć doskonale tłumaczy on wiele zagadnień, to niestety nie pozwala na pełne zrozumienie mechanizmów natury.

 • Najlepszym przykładem jest myślenie polityków i dziennikarzy na temat podatków.
  Jeśli podatki płaci 1 000 000 osób, a stopa podaktu wynosi 10% i udaje się zebrać 1 000 000 000
  zatem podnosząc stopę podatku do wysokości 20% zbierze się 2 000 000 000;
  albo podnosząc stopę podatku do wysokości 60% zbierze się 6 000 000 000

Uwaga 1  

Zdecydowana większość ludzi poprzestaje na mieszaninie myślenia mitycznego i redukcjonistycznego!

Myślenie abstrakcyjne  

 

Definiens:

Myślenie abstrakcyjne to zdolność do tworzenia pojęć związanych na wysokim poziomie ogólności z obiektami (dla przypomnienia pojęcie obiektu jest bardzo ogólne i dotyczy obiektów rzeczywistych i nierzeczywistych), tworzeniu w wyobraźni ich modeli oraz wykonywanie operacji myślowych pozwalających na:

 • wyszukiwanie analogii pomiędzy tymi pojęciami
 • przekształcanie tych pojęć
 • wyciąganiu wniosków z analizy zachowań ich modeli
 • odkrywanie wzorców
 • formułowanie zasad i praw

Myślenie abstrakcyjne ma kilka poziomów, a najlepiej można to zilustrować na przykładzie matematyki:

 1. (nie jest to jest to jeszcze myślenie abstrakcyjne) Myślenie przy użyciu konkretów - arytmetyczne dodawanie konkretnych liczb: 2 + 4.

 2. Myślenie przy użyciu prostych abstrakcji - algebraiczne dodawanie: a + b; badanie prostych zależności np. właściwości działań "dodawanie", "mnożenie".

 3. Myślenie przy użyciu bardziej skomplikowanych abstrakcji - matematyka wyższa, obiektami są macierze, funkcje, rekordy, listy, drzewa, systemy, strumienie, a działania są bardziej skomplikowane: składanie funkcji, różniczkowanie, całkowanie, rozwiązywanie równań różniczkowych i całkowych, rachunek populacyjny, badanie dążności lub stabilności systemów, wyznaczanie rozkładu prawdopodobieństwa w żądanym obszarze decyzyjnym.

 4. Myślenie przy użyciu jeszcze bardziej złożonych abstrakcji - obiektami mogą być matematyki, systemy autodynamiczne, systemy z elementami samonamnażającymi się prowadzącymi pomiędzy sobą grę, modele biocenoz i ekosystemów, a działaniami badanie dążności lub stabilności systemów złożonych, wyznaczanie skomplikowanych charakterystyk wymienionych obiektów.

 • Jeśli poprosimy dziecko, będące na etapie myślenia konkretami (patrz myślenie magiczne) i posiadające już pewne kompetencje matematyczne, o podanie rozwiązania równania 2 + 2 zobaczymy, że liczy ono na palcach, a więc przeprowadza operację liczenia w oparciu o konkret. Dzieci starsze, wchodzące w etap myślenia abstrakcyjnego nie używają już palców, aby poradzić sobie z tym zadaniem.

 • Leonardo da Vinci nie bał się odkrywania, napisał: "Wszechstronność to fraszka, jeśli pojmujesz jedną rzecz np. proporcje ciała ludzkiego możesz domyślić się innych, na przykład proporcji ciał zwierząt". Podstawą sposobu myślenia Leonarda była analogia. Uważał, że Makrokosmos jest odwzorowany w Mikrokosmosie, małe jest odwzorowane w wielkim. Jeśli na przykład dokładnie przestudiował układ krążenia krwi bez kłopotu mógł odgadnąć bieg rzeki, gdzyż rozgałęzia się dokładnie w ten sam sposób jak tętnice i żyły. Podobnie, to struktura drewna sprawia, że drzewo rożnie w jedyny w swoim rodzaju sposób. Ten system analogii i podobieństw ułatwiał Leonardowi przechodzenie od anatomii do botaniki, geologii, architektury, muzyki i td.

 • Zastąpienie w algebrze konkretnej liczby symbolem litery jest przykładem wejścia na "pierwszy poziom abstrakcji". Litera symbolizuje jakąś liczbę, a więc to, że może ona być konkretem określonego, w tym przypadku bardzo prostego, typu. W przypadku konkretnej liczby możemy badać jej właściwości, na przykład liczba naturalna 6 jest podzielna przez 2 i przez 3. W przypadku litery symbolizującej liczby naturalne badamy właściwości niejako wyższego, bardziej uogólnionego, poziomu, na przykład to, że liczba taka może być parzysta albo nieparzysta, czyli to, że liczby te są rozróżnialne według pewnego kryterium, które w wyniku daje dwa zbiory rozłączne.

 • Niejako kolejnym poziomem myślenia abstrakcyjnego jest postrzeganie dowolnych konkretów / abstraktów / pojęć jako uniwersalnych obiektów, patrz myślenie systemowe

 • Myślenie abstrakcyjne ma kilka poziomów, a najlepiej można to zilustrować na przykładzie matematyki:

  1. (nie jest to jest to jeszcze myślenie abstrakcyjne) myślenie przy użyciu konkretów - arytmetyczne dodawanie konkretnych liczb: 2 + 4.
  2. myślenie przy użyciu prostych abstrakcji - algebraiczne dodawanie: a + b; badanie prostych zależności np. właściwości działań "dodawanie", "mnożenie".
  3. myślenie przy użyciu bardziej skomplikowanych abstrakcji - matematyka wyższa, obiektami są macierze, funkcje, rekordy, listy, drzewa, systemy, a działania są bardziej skomplikowane: składanie funkcji, różniczkowanie, całkowanie, rozwiązywanie równań różniczkowych i całkowych, rachunek populacyjny, badanie dążności lub stabilności systemów.
  4. myślenie przy użyciu jeszcze bardziej złożonych abstrakcji - obiektami mogą być matematyki, systemy autodynamiczne, biocenozy, ekosystemy, a działaniami badanie dążności lub stabilności systemów złożonych, wyznaczanie skomplikowanych charakterystyk systemów.

Myślenie systemowe  

 

Definiens:

Myślenie systemowe polega na rozpatrywaniu zjawisk rzeczywistych jako obiektów, systemów i procesów, znajdywaniu ich czynników sprawczych oraz określeniu charakterystyk ich wzajemnych interakcji.

Charakterystycznymi dla myślenia systemowego są:

 1. Świadomość, że wszystko jest obiektem/procesem/systemem i w związku z tym

  1. nie jest wieczne
  2. jest rezultatem oddziaływań czyników sprawczych, w tym czynników przeciwstawnych lub ortogonalnych

 2. Postrzeganie reguł przyczynowo-skutkowych jako zjawisk liniowych lub prostych nieliniowych.

 3. Świadomość regulacyjnego charakteru sprzężenia zwrotnego, czyli tego, że procesy mogą wpływać na system, który je wygenerował.

 4. Świadomość zaburzeń, stabilności systemów i zjawisk samowzbudnych, jednak głównie w odniesieniu do zagadnień technicznych.

 5. Operowanie pojęciem strumieni w analizie modeli zjawisk.

 6. Świadomość interakcji systemów i realizowanych przez nie procesów

 7. Znajomość pojęcia informacji i podstawy komunikacji

 8. Umiejętność rozwiązywania systemowych zagadnień optymalizacyjnych

 9. Umiejętność budowania systemów, które stabilnie realizują zadane procesy. Zagadnienie to występuje nie tylko w lotnictwie i kosmonautyce, lecz również i w zarządzaniu ludźmi i organizacjami - zajmuje się tym inżynieria społeczna.

 10. Rozumienie zaganienia emergencji i concidencji.

 • Inżynierowie, Automatycy, Cybernetycy
 • Nie są w stanie rozumować w kategoriach ograniczonych środków, za które można wykonać tylko część pożądanych działań.

Myślenie mnogościowe  

Myślenie mnogościowe to myślenie w kategoriach szerokiego spektrum zagadnień matematyki wyższej. Do analizy rzeczywistości używa się teorii mnogości i statystyki. Jest to nieintuicyjny rodzaj myślenia i trzeba się go nauczyć.

Pierwszym znanym przykładem pokazującym, że ten typ myślenia obcy jest ludziom jest bajka o królu, szachach i ziarnach pszenicy.

Paradoksy, dylematy, dylematy iterowane.

Zarastanie jeziora i paradoks industrializacji to łączniki pomiedzy myśleniem mnogościowym i teoriogrowym wchodzi bowiem zysk i opłacalność

 

Definiens:

Myślenie teoriogromnogościowe to analiza rzeczywistości w kategoriach związanych z teorią mnogości i statystyką.

Chechami charakterystycznymi tego myślenia są:

 1. Znajomość teorii mnogości

 2. Znajomość metod statystycznych - metod używanych do analizy systemów złożonych z wielu oddziałujących na siebie obiektów. Analiza zachowań systemów przy użyciu metod statystycznych polega na obliczaniu średnich ze stanów właściwości wszystkich obiektów.

 3. Znajomość rachunku populacyjnego

 4. Znajomość rachunku prawdopodobieństwa i świadomość tego, że wiele zagadnień z jego zakresu jest wysoce nieintuicyjnych

 5. Świadomość istnienia probalilistycznego paradoksu zdarzeń

 6. Świadomość istnienia bariery przetwarzania informacji

 • Naukowcy, Fizycy

 • Umiejętności w zakresie myślenia mnogościowego, pozwalają na zrozumienie mechanizmu działania ewolucji biologicznej i jej głównych cech charakterystycznych.

 • Bakterie legionelli naturalnie występują w środowisku, np. w wodach powierzchniowych, w wilgotnej glebie, w kałużach, stojącej wodzie, ale dopóki nie namnożą się do dużej koncentracji, nie są dla człowieka groźne.

 • Epidemiologia i meteorologia uczy myślenia mnogościowego

 • Myślenie mnogościowe - kto trafia do dziennikarstwa

 • Przykładem na ile myślenie mnogościowe jest nieintuicyjne jest Paradoks industrializacji

Myślenie teoriogrowe  

W kategoriach konfliktu interesu, myślenie w kategoriach zasobów, czyli ekonomiczne, myślenie w kategoriach przepływu strumieni zasobów.

 

Definiens:

Myślenie teoriogrowe to analiza rzeczywistości w kategoriach związanych z konfliktem interesu. Jego cechami charakterystycznymi są:

 1. Postrzeganie reguł przyczynowo-skutkowych zgodnie z ich charakterem, czyli: liniowych jako liniowych, a nieliniowych jako nieliniowych.

 2. Używanie teorii gier do tworzenia modeli poznawczych i przewidywawczych.

 3. Świadomość istnienia Matrix'u, wynikającego między innymi ze stosowania przez wszystkich Taktyk typu von.

 4. Świadomość istnienia różnego rodzaju dylematów (w odniesieniu do resergii) i tego, że mogą one powodować niekończące się dyskusje z chwilowymi triumfami jednej ze stron.

 5. Umiejętność rozwiązywania złożonych zagadnień optymalizacyjnych z uwzględnianiem rozkładu prawdopodobieństw.

 6. Znajomość zjawiska hiperkompensacji i zagadnień związanych z treningiem.

 7. Jednym z ważnych elementów myślenia teoriogrowego jest nauka o informacji. Jej powstawaniu, przetwarzaniu i jej roli jako czynnika sprawczego, ze szczególnym uwzględnieniem tego, że informacja jako zasób ani nie jest addtytwna ani zachowawcza.

 • Trenerzy sportowi, Sportowcy, Stratedzy wojskowi, niektórzy politycy

 • Gra się do końca, a bramki są dwie. - Kazimierz Górski

Myślenie życiowe  

 

Definiens:

Myślenie życiowe to analiza rzeczywistości ze szczególnym uwzględnianiem specyfiki systemów, elementami których są obiekty żywe i ich populacje. Głównymi cechami obiektów żywych jest fakt ich stałego namnażania się oraz to, że w celu tego namnażania aktywnie przywłaszczają one inne inne elementy, w tym inne obiekty żywe lub ich fragmenty. A to z kolei skutkuje:

 1. Samowzbudnym powstaniem procesu ewolucji biologicznej, która wykorzystując zjawisko twórczej destrukcji doskonali kolejne pokolenia obiektów żywych. Warunkiem koniecznym by to doskonalenie się odbywało jest odpowiednio silna funkcja selekcyjna, dokonująca wyboru obiektów żywych z danego pokolenia, które dysponują najlepszymi metodami absorbcji i namnażania. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, kolejne pokolenia obiektów żywych nie będą doskonalone, a wręcz przeciwnie będą dążyły do stanu mniej doskonałego. Patrz: Eksperyment Calhouna i Hipoteza S-nastu.

 2. optymalizacją czerpania niezbędnych (i zbędnych) zasobów w danych warunkach zewnętrznych. Optymalizacja ta związana jest ze skomplikowanym bilansowaniem resergetycznym.

 3. konfliktem interesu, którym szczegółowo zajmuje się matematyczna teoria gier, a w bardzo ogólnym zarysie opisują typowe dylematy interesu, takie na przykład, jak: dylemat ja/grupa, dylemat aresztowanych, dylemat celów krótko i długoterminowych, dylemat samiec/samica;

 4. wykształconą przez proces ewolucji biologicznej w kolejnych iteracjach obiektów żywych typową emocjonalnością zachowań (którą cechują się głównie ludzie), taką na przykład jak: syndrom atrakcji, syndrom autorytetu, syndrom czerwonych oczu, syndrom grupowego myślenia, syndrom Kalego, syndrom Machiavellego, syndrom "Moja niemoc, ich wina" itd.

Cechami charakterystycznymi dla tego myślenia są:

 1. Świadomość bariery obiektywnej obserwacji.

 2. Uwzględnianie strumieniowego (przepływowego) charakteru systemów, których elementami są obiekty żywe oraz tego, że strumienie te mogą dynamicznie zmieniać swoją charakterystykę;

 3. Operowanie pojęciem strumieni obiektów żywych (namnażających się i zanikających).

 4. Rozumowanie w kategoriach zjawisk populacyjnych. Między innymi polega to na analizie zachowań członków populacji na dany bodziec. Nie wszyscy przecież reagują tak samo, a następnie badaniu jaki zwrotny wpływ mogą mieć poszczególne zachowania na populację. Przykładami mogą być: a/. mała ewolucja i bardziej praktyczny b/. utrata wpływów z turystyki spowodowana brutalnym mordem.

 5. Rozumowanie w kategoriach złożonych zależności Yang i Yin

 6. Znajomość Trzech Zasad Fizyki Życia, czyli:

  1. Dualizmu Natury Rzeczy,
  2. Ewolucji Biologicznej i
  3. Nadążności.

 7. Rozumienie zjawisk samowzbudnych (patrz Ex nihilo), w tym samowzbudności Ewolucji Biologicznej wynikającej z Dualizmu Natury Rzeczy

 8. Świadomość zaburzeń, stabilności systemów i zjawisk samowzbudnych, w odniesieniu do zagadnień biologicznych i populacyjnych.

 9. Świadomość tego, że biocenoza jest systemem autodynamicznym.

 10. Świadomość Syndromu kontekstu

 11. Umiejętne posługiwanie się rachunkiem populacyjnym.

 12. Praktyczna znajomość psychologii i socjologii.

 13. Świadomość zjawiska Klątwy wiedzy

 14. Gruntowna znajomość najważniejszych eksperymentów Fizyki Życia

 15. Świadomość istnienia zjawiska komunikatów naturalnie fałszywych

 16. Wiedza na temat Cyklu Życiowego Człowieka

 17. Wiedza na temat Cyklu Glubb'a i Cyklu Calhoun'a.

 18. Umiejętność ryzykowania i uczenia się na błędach.

Doświadczenie praktyczne  

 

Definiens:

Myślenia absolutnego nie da się nauczyć. Bardzo wielu jego elementów trzeba samemu doświadczyć. Posiadana wiedza teoretyczna musi być skonfrontowana w zastosowaniu lub wynikać z własnych doświadczeń życiowych. A gromadzenie tych doświadczeń polega na analizie i wyciąganiu wniosków podczas:

 • Tworzenia przedsięwzięć rzeczywiście użytecznych.

 • Skutecznego stawiania sobie i osiągania celów.

 • Zarządzania ludźmi i przywództwa. Przy czym chodzi o przywództwo autentyczne, a nie z nadania.

 • Budowania skutecznych zespołów realizujących zadania celowe.

 • Ukierunkowanej hodowli zwierząt lub roślin.

 • Good judgements and wisdom come from practice and experience

 • Pewnych rzeczy nie da się wyuczyć, trzeba ich doświadczyć

 • Powiedz mi, a zapomnę; Pokaż mi, a zapamiętam; Pozwól mi zrobić, a zrozumiem Konfucjusz

Uwaga 2  

Na Schemacie myślenia absolutnego pomiędzy myśleniem mnogościowym, a myśleniem teoriogrowym figuruje, z pozoru dziwny, biały daszek. Jest to symbol operacji zwanej ioczynem logicznym. Służy on do podkreślenia tego, że aby nabyć umiejętności myślenia absolutnego koniecznie trzeba posiadać równoczesną znajomość myślenia systemowego, myślenia mnogościowego, myślenia teoriogrowego, myślenia życiowego oraz zdobyć odpowiednie doświadczenie praktyczne w ich zakresie.

Moksza  

 

Definiens:

Moksza w fizyce życia definiowana jest jako stan świadomości człowieka przejawiający się wyzwoleniem ze złudzeń, iluzji, grupowej i własnej emocjonalności. To stan świadomości prawie doskonałego poznania własnej natury, natury otaczających nas obiektów i natury sprzężeń pomiędzy nimi. Żeby osiągnąć ten stan należy dążyć do:

 1. Pełnego, na bardzo wysokim poziomie ogólności, zrozumienia zależności przyczynowo-skutkowych, rządzących materią, energią i informacją.

 2. Wyskoczenia z "Własnego JA" czyli pozbycia się ahamkary i wyzbycia się Syndromu Kalego.
  Osoby myślące w tych kategoriach postrzegają w sposób obiektywny interesy wszystkich, nie tylko swój własny. Bezstronnie postrzegają dylematy i potencjalne konflikty interesu.

 3. Zrozumienia Ahamkary i bycie niepodatnym na jej oddziaływanie.

 4. Zrozumienia Matrix'u i bycie niepodatnym na jego oddziaływanie.

 • Prawdziwy lider zawsze przedkłada interes narodu nad swój własny. - Marcus Tullius Cicero.

 • Nazwa wywodzi się z występującego w filozofii indyjskiej nazwy pojęcia wyzwolenie

 • Moksza w rozumieniu Fizyki Życia w większości jest zgodna z pojęciem mokszy w hinduizmie. Główną rozbieżnością jest "wyjście osoby w stanie mokszy poza krąg samsary".

Myślenie absolutne  

 

Definiens:

Myślenie absolutne to umiejętność postrzegania i analizy rzeczywistości, taka jaką ona jest. Myślenie to charakteryzuje:

 1. Świadomość jedności nauki i multidyscyplinarna analiza rzeczywistości.

 2. Świadomość wszystkich wyżej wymienionych elementów myślenia i:

  • umiejętność zastosowania właściwego rodzaju myślenia dla danej sytuacji/zjawiska

  • umiejętność patrzenia na zjawiska poprzez pryzmat wszystkich rodzajów myślenia składających się na myślenie absolutne.

 • "Jedność nauki" polega na tym, że rzeczywistość lub jej wycinki należy postrzegać z punktu widzenia wszystkich dyscyplin naukowych.

 • Człowiek jest w gruncie rzeczy systemem zbudowanym z odpowiednio poukładanych cząstek chemicznych i produktem procesu, czyli ciągu zdarzeń, który w konsekwencji prowadzi do kompletnego przeorganizowania ekosystemu. Procesu, który transformuje mieszaninę nieuporządkowanych składników chemicznych typu RPD w samonamnażające się obiekty żywe, które w kolejnych pokoleniach przyjmują coraz to bardziej uporządkowaną i celową, w sensie realizacji celu obiektu żywego, postać. Procesu, któremu nadano definiendum Ewolucja biologiczna.

 


 

Myślenie absolutne - Uwagi 

W głównej mierze myślenie kategoriami absolutnymi polega na:

 • Zdawaniu sobie sprawy, że taki typ myślenia w ogóle istnieje i składa się z tak wielu elementów.

 • Umiejętnym i właściwym zastosowaniu każdego z rodzajów myślenia do analizy badanego zjawiska;

 

Systemy, do których stosuje się myślenie absolutne są z reguły bardzo skomplikowane ponieważ:

 • wiele procesów zachodzi w nich jednocześnie,

 • mamy do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym nie tylko w odniesieniu do procesów, lecz również w odniesieniu proces-system, co najogólniej oznacza, że wygenerowany przez system proces zwrotnie zmienia sam system,

 • niezwykle trudne jest nauczanie analizy takich systemów, trudna jest bowiem ich wizualizacja: ani nie ma ich jak narysować, ani jak pokazać zmian licznych procesów i zmian elementów systemu w czasie. Rozwiązaniem wydają się być filmy, ale nawet w nich trudno jest pokazać jednoczesny przebieg tej samej sytuacji z punktu widzenia wielu obserwatorów,

 • dotyczą one systemów społecznych, których elementami są obiekty żywe, a te zaprogramowane są genetycznie w podobny, lecz jednak różniący się od siebie sposób. Zaprogramowanie to przejawia się na przykład w postaci emocji, które znacząco i w trudny do racjonalnego wytłumaczenia sposób wpływają na proces podejmowania decyzji, co skutkuje tym, że system zachowuje się w sposób wysoce nieprzewidywalny,

 • istotną rolę w systemach społecznych odgrywają trudno przewidywalne ze swej natury zjawiska nieliniowe

 • istotą procesów związanych z osiąganiem swych celów przez obiekty żywe jest walka taktyk, a dwoma najważniejszymi elementami tej walki są: rozpoznanie za wszelką cenę taktyk przeciwnika i ukrycie lub wprowadzenie w błąd przeciwnika, co do stosowanych taktyk własnych - mówiąc prościej oszukiwanie. Patrz: taktyka von Krezussa, taktyka von Neumanna i taktyka von Socialla

 

 

Uwagi:

 • Przykład złożonego systemu:

  Zapoznajmy się z fragmentem opisu ataku wojsk niemieckich na ZSRR w 1941 roku:

  W sumie siły wojsk radzieckich w "kolebce rewolucji" i wokół niej były niemałe. Tak więc opowieści radzieckich marszałków i generałów o liczebnej przewadze nieprzyjaciela można włożyć między bajki dla obywateli ZSRR, przed którymi przedstawione wyżej liczby, ukrywano przez pół wieku jako największą tajemnicę państwową. Tylko z oczywistych przyczyn (ignorancji szerokiego audytorium) były szef Sztabu Generalnego marsz. Aleksandr M. Wasilewski (1895-1977) mógł autorytatywnie rozprawiać o "całych armadach faszystowskiego lotnictwa" i "trzykrotnej przewadze" Grupy Armii "Północ" z jej 679 czołgami i 830 samolotami nad Okręgiem Nadbałtyckim, posiadającym 1514 czołgów i 1814 samolotów. Należało jakoś wyjaśnić, dlaczegóż to początek wojny dla wojsk i dla tego okręgu (tj. Frontu Północno-Zachodniego) oraz dla całej "niezwyciężonej i legendarnej" armii oznaczał serię katastrofalnych klęsk.

  Pod koniec dnia 22 czerwca 1941 r. Niemcy, pokonując od 20 do 70 km, przechwycili przeprawy przez Niemen. Radziecka obrona została przerwana w kilku miejscach, system łączności zakłócony lub zniszczony, możliwość scentralizowanego kierowania wojskami utracona. W odpowiedzi na ofensywę wojska gen. F.I. Kuzniecowa, nie orientujące się w realnej sytuacji i nie współdziałające ze sobą, próbowały zrealizować przedwojenne plany wyzwolenia zagranicznych proletariuszy od ucisku tamtejszych kapitalistów i obszarników.

  Lotnictwo radzieckie, zamiast wspierać siły naziemne, dokonywało nalotów na obiekty w Prusach Wschodnich, co przy dobrze zorganizowanej obronie przeciwlotniczej nieprzyjaciela, przynosiło wielkie straty. A korpusy zmechanizowane dostały rozkaz kontruderzenia w rejonie 8. Armii gen. Broni P.P. Sobiennikowa, wzdłuż szosy Szaulai (Szawły) - Tilsit (Tylża, obecnie Sowieck).

  Podczas trzydniowego boju spotkaniowego z 41. korpusem zmotoryzowanym gen. Georga Reinhardta (dywizje: 1. i 6. pancerna, 36. zmotoryzowana, 269. piechoty - około 400 czołgów) radzieckie korpusy zmechanizowane 12. i 3., działające bez wsparcia piechoty, lotnictwa, zabezpieczenia tyłów i wzajemnej łączności - zostały rozgromione, tracąc prawie 1300 czołgów. W doniesieniu szefa zarządu wojsk pancernych Frontu Północno-Zachodniego z 2 lipca czytamy: 3. korpus zmechanizowany nie istnieje. Niezbędne jest aby resztki 12. korpusu zmechanizowanego i pozostałości składu osobowego 3. korpusu zmechanizowanego prowadzić razem, rozlokowując je w rejonie miasta Ługa w celu nowego przeformowania.


  A teraz ten sam opis wraz z uwagami dotyczącymi analizy tego systemu:

  W sumie siły wojsk radzieckich w "kolebce rewolucji" i wokół niej były niemałe. Tak więc opowieści radzieckich marszałków i generałów [Kłamali, żeby maskować swoją nieudolność] o liczebnej przewadze nieprzyjaciela można włożyć między bajki dla obywateli ZSRR, przed którymi przedstawione wyżej liczby, ukrywano przez pół wieku jako największą tajemnicę państwową [Był to jeden z elementów koniecznych do tego by określona grupa ludzi sprawowała władzę]. Tylko z oczywistych przyczyn (ignorancji szerokiego audytorium) były szef Sztabu Generalnego marsz. Aleksandr M. Wasilewski (1895-1977) mógł autorytatywnie rozprawiać o "całych armadach faszystowskiego lotnictwa" i "trzykrotnej przewadze" Grupy Armii "Północ" z jej 679 czołgami i 830 samolotami nad Okręgiem Nadbałtyckim, posiadającym 1514 czołgów i 1814 samolotów. Należało jakoś wyjaśnić, dlaczegóż to początek wojny dla wojsk i dla tego okręgu (tj. Frontu Północno-Zachodniego) oraz dla całej "niezwyciężonej, legendarnej" armii oznaczał serię katastrofalnych klęsk. [Problem wizualizacji: liczby łatwo ze sobą zestawiać, gorzej jest natomiast z innymi właściwościami, na przykład siłą ognia porównywanego sprzętu lub jego niezawodnością]

  Pod koniec dnia 22 czerwca 1941 r. Niemcy, pokonując od 20 do 70 km, przechwycili przeprawy przez Niemen. Radziecka obrona została przerwana w kilku miejscach, system łączności zakłócony lub zniszczony [To na schematach można jeszcze pokazać, natomiast...], możliwość scentralizowanego kierowania wojskami [tego już nie] utracona. W odpowiedzi na ofensywę wojska gen. F.I. Kuzniecowa, nie orientujące się w realnej sytuacji i nie współdziałające ze sobą, próbowały zrealizować przedwojenne plany wyzwolenia zagranicznych proletariuszy od ucisku tamtejszych kapitalistów i obszarników [Hasła odwołujace się do syndromu Kalego były potrzebne głównie do sprawowania władzy, w tym do kierowania wielkiej liczby współziomków do dokonywania "usprawiedliwionej" grabieży].

  Lotnictwo radzieckie, zamiast wspierać siły naziemne, dokonywało nalotów na obiekty w Prusach Wschodnich, co przy dobrze zorganizowanej obronie przeciwlotniczej nieprzyjaciela, przynosiło wielkie straty. A korpusy zmechanizowane dostały rozkaz kontruderzenia w rejonie 8. Armii gen. Broni P.P. Sobiennikowa, wzdłuż szosy Szaulai (Szawły) - Tilsit (Tylża, obecnie Sowieck).

  Podczas trzydniowego boju spotkaniowego [W gruncie rzeczy gdybyśmy chcieli trochę dokładniej przedstwić ten bój, na przykład za pomocą filmu, to musiałby on bardzo długo trwać: raz bo dotyczyłby bardzo wielu miejsc, a dwa w każdym z nich trzebaby zarejestrować kluczowe procesy] z 41. korpusem zmotoryzowanym gen. Georga Reinhardta (dywizje: 1. i 6. pancerna, 36. zmotoryzowana, 269. piechoty - około 400 czołgów) radzieckie korpusy zmechanizowane 12. i 3., działające bez wsparcia piechoty, lotnictwa, zabezpieczenia tyłów i wzajemnej łączności zostały rozgromione, tracąc prawie 1300 czołgów. W doniesieniu szefa zarządu wojsk pancernych Frontu Północno-Zachodniego z 2 lipca czytamy: 3. korpus zmechanizowany nie istnieje. Niezbędne jest aby resztki 12. korpusu zmechanizowanego i pozostałości składu osobowego 3. korpusu zmechanizowanego prowadzić razem, rozlokowując je w rejonie miasta Ługa w celu nowego przeformowania [Wycofanie można pokazać strzałkami, ale z przeformowaniem byłby już duży kłopot].

 


 

Symbole myślenia